กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 8 คำปรึกษา และการชี้เส้นทางเล่น

นิยามศัพท์

คำปรึกษา หมายถึง คำตักเตือน หรือคำแนะนำซึ่งสามารถส่งผลให้ผู้เล่นนำไปกำหนดการเล่น เช่น การเลือกใช้ไม้กอล์ฟ หรือวิธีการตี

การบอกล่าวเรื่องกฎข้อบังคับ หรือข้อมูลซึ่งเป็นที่เปิดเผยทั่วไป เช่น ตำแหน่งอุปสรรค หรือตำแหน่งคันธงบนกรีน ไม่ถือว่าเป็นคำปรึกษา

เส้นทางเล่น หมายถึง ทิศทางที่ผู้เล่นต้องการตีลูกของตนไป บวกกับระยะด้านข้างพอสมควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้น เส้นทางเล่นขยายต่อเนื่องขึ้นในแนวตั้งฉากจากพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

8-1. คำปรึกษา

ในระหว่างรอบที่กำหนด ผู้ล่นจะต้องไม่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใดในการแข่งขัน ยกเว้นพาร์ทเน่อร์ของตน ผู้เล่นอาจจะขอคำปรึกษาจากพาร์ทเน่อร์ หรือแค็ดดี้ของตน และแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ได้เท่านั้น

8-2. การชี้เส้นทางเล่น

ก. ในที่อื่นนอกจากบนกรีน

ยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นอาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดชี้เส้นทางเล่นได้ แต่จะต้องไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้กับผู้เล่น หรืออยู่ใกล้เส้นทางเล่น หรืออยู่ใกล้เส้นทางที่ต่อเนื่องเลยหลุมออกไปในขณะผู้เล่นกำลังทำการตี ถ้ามีเครื่องหมายใดวางไว้โดยผู้เล่นระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือผู้เล่นรับรู้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้เส้นทางเล่น จะต้องนำออกไปก่อนตีลูก

ข้อยกเว้น การเฝ้าคันธง หรือการยกคันธงไว้ ดูกฎข้อ 17-1

ข. บนกรีน

เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน ผู้เล่น หรือแค็ดดี้ของตน หรือพาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ อาจชี้เส้นทางพัตให้แก่กันได้ แต่ไม่ใช่ระหว่างการพัต(การตี) และการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ไปสัมผัสกรีน และจะต้องไม่วางเครื่องหมายในที่หนึ่งที่ใดเพื่อเป็นการชี้เส้นทางพัต

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขในการแข่งขันประเภททีม (กฎข้อ 33-1) โดยอนุญาตให้แต่ละทีมแต่งตั้งบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอาจจะให้คำปรึกษา (รวมถึงการชี้เส้นทางพัต) แก่สมาชิกในทีมนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และขอบเขตที่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลผู้นั้น และต้องแสดงตัวต่อคณะกรรมการก่อนให้คำปรึกษา


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |