กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 7 การฝึกซ้อม

นิยามศัพท์

สนาม หมายถึง บริเวณพื้นที่ภายในทั้งหมดที่อนุญาตให้เล่น (ดูกฎข้อ 33-2)

7-1. ก่อน หรือระหว่างรอบต่างๆ

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ในวันที่ทำการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ ก่อนรอบการแข่งขัน ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขันได้

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในวันที่ทำการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ หรือในการเพลย์ออฟ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามที่ใช้แข่งขัน หรือทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆในสนามก่อนรอบการแข่งขัน หรือก่อนการเพลย์ออฟ เมื่อมีการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์มากกว่าสอง หรือสามรอบในหลายวันติดต่อกัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ฝึกซ้อม หรือทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน หรือรอบต่างๆที่ยังเหลือสำหรับทำการแข่งขันต่อไป

ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ซ้อมพัต หรือซ้อมชิพใกล้กับแท่นตั้งทีของหลุมแรกก่อนเริ่มรอบการแข่งขัน หรือก่อนเพลย์ออฟได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 7-1ข.
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดในเงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) ห้ามทำการฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน ในวันใดวันหนึ่งสำหรับการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ หรือในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ อาจอนุญาตให้ฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน หรือในส่วนใดของสนาม (กฎข้อ 33-2ค) ในวันใดวันหนึ่ง หรือในระหว่างรอบหลายรอบก็ได้

7-2. ระหว่างรอบการแข่งขัน

ผู้เล่นจะต้องไม่ซ้อมตีลูกขณะเล่นอยู่ในแต่ละหลุม หรือระหว่างการเล่นต่อกันของสองหลุม เว้นแต่ว่า ระหว่างการเล่นต่อกันของหลุมนั้น ผู้เล่นอาจจะซ้อมพัต หรือซ้อมชิพบน หรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไป หรือบนกรีนซ้อม หรือบนแท่นตั้งที่ของหลุมที่จะเล่นต่อไปในรอบนั้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องไม่ฝึกซ้อมตีลูกออกจากเขตอุปสรรค และไม่ทำให้ความเกิดล่าช้าในการเล่น (กฎข้อ 6-7)

การตีลูกเพื่อเล่นต่อให้จบหลุม ถึงแม้ว่าจะรู้ผลตัดสินแล้ว ไม่ถือเป็นการซ้อมตีลูก

ข้อยกเว้น เมื่อคณะกรรมการได้สั่งให้หยุดการเล่นชั่วคราว ก่อนจะกลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นอาจฝึกซ้อม (ก) ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎข้อนี้ (ข) ในที่อื่นที่ไม่ใช่สนามที่ใช้ทำการแข่งขัน และ (ค) ตามที่คณะกรรมการอนุญาตให้กระทำได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 7-2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อบังคับระหว่างช่วงต่อเนื่องของหลุม ให้ปรับโทษที่หลุมต่อไป

หมายเหตุ 1 การซ้อมสวิงไม่ใช่เป็นการซ้อมตีลูก และอาจจะทำในที่ใดๆก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ละเมิดกฎข้อบังคับ

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจห้ามการซ้อมบนกรีน หรืออาจห้ามซ้อมใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไปแล้วก็ได้

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |