กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

ความรับผิดชอบของผู้เล่น

กฎข้อ 6 ผู้เล่น

นิยามศัพท์

มาร์คเกอร์ หมายถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้จดแต้มของผู้เข้าแข่งขันในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ มาร์คเกอร์อาจจะเป็นผู้ร่วมแข่งขัน แต่ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน

6-1. กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขการแข่งขัน

การรับรู้กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น (กฎข้อ 33-1)

6-2. แฮนดี้แคป

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ก่อนเริ่มแมทช์แข่งขันที่ใช้แฮนดี้แคป ผู้เล่นทุกคนควรยืนยันแฮนดี้แคปของตน ถ้าผู้เล่นเริ่มแมทช์แข่งขันโดยแจ้งแฮนดี้แคปที่สูงกว่าที่เป็นจริง และส่งผลต่อจำนวนแต้มที่ได้ให้ หรือได้รับ ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หรือมิฉะนั้นผู้เล่นจะต้องเล่นไปตามแฮนดี้แคปที่แจ้งไว้

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในรอบการแข่งขันที่ใช้แฮนดี้แคป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบว่าสกอร์การ์ดได้ระบุแฮนดี้แคปของตนให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งคืนคณะกรรมการ ถ้าส่งคืนโดยไม่มีแฮนดี้แคปปรากฎอยู่ในสกอร์การ์ด หรือถ้าแฮนดี้แคปที่จดลงไปนั้นสูงกว่าที่มีสิทธิ์ได้รับ ส่งผลกระทบต่อจำนวนแต้มที่ได้รับ ผู้เล่นจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันที่ใช้แฮนดี้แคปนั้น หรือมิฉะนั้น แต้มที่เล่นได้จะต้องเป็นไปตามนั้น

หมายเหตุ เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นซึ่งต้องรู้ว่าตนจะให้แฮนดี้แคปฝ่ายตรงข้าม หรือได้รับแฮนดี้แคปที่หลุมใด

6-3. เวลาเริ่มแข่งขัน และกลุ่มแข่งขัน

ก. เวลาเริ่มแข่งขัน

ผู้เล่นจะต้องเริ่มเล่นตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ข. กลุ่มแข่งขัน

ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นตามกลุ่มที่คณะกรรมการจัดไว้โดยตลอด เว้นแต่คณะกรรมการอนุญาต หรืออนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-3
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

(การเล่นประเภทเบสท์บอล และประเภทโฟร์บอล ดูกฎข้อ 30-3ก และ31-2)

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดไว้ในเงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) ว่า ถ้าผู้เล่นมาถึงจุดที่เริ่มการแข่งขัน พร้อมเล่นภายในห้านาทีหลังเวลาเริ่มแข่งขันของตน หากมีเหตุอันควรที่เชื่อถือได้จากสภาพเหตุการณ์ที่มาล่าช้าที่อาจจะละเว้นการปรับโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 33-7 ให้ปรับโทษที่ไม่มาเริ่มเล่นตามเวลาคือ ปรับเป็นแพ้ที่หลุมแรกในการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ หรือปรับสองแต้มที่หลุมแรกในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ แทนการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

6-4. แค็ดดี้

ผู้เล่นอาจมีแค็ดดี้ได้เพียงหนึ่งคนในแต่ละครั้งเท่านั้น ภายใต้การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หากแค็ดดี้ละเมิดกฎข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จะส่งผลให้ผู้เล่นถูกปรับโทษตามกฎที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

6-5. ลูกกอล์ฟ

การเล่นลูกที่ถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น ผู้เล่นแต่ละคนควรทำเครื่องหมายเฉพาะไว้บนลูกของตน

6-6. การนับแต้มในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์

ก. การจดแต้ม

หลังจากเล่นจบแต่ละหลุม มาร์คเกอร์ควรตรวจสอบแต้มกับผู้เข้าแข่งขัน และจดไว้ เมื่อเล่นจบรอบแล้ว มาร์คเกอร์จะต้องลงชื่อในสกอร์การ์ด และมอบให้กับผู้เข้าแข่งขัน ถ้ามีมาร์คเกอร์จดแต้มมากกว่าหนึ่งคนเป็นผู้จดแต้ม แต่ละคนจะต้องลงชื่อในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

ข. การลงชื่อ และการส่งสกอร์การ์ด

หลังจากเล่นจบรอบแล้ว ผู้เข้าแข่งขันควรตรวจทานแต้มของแต่ละหลุมของตน และขจัดข้อสงสัยในการเล่นกับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งจะต้องแน่ใจว่ามาร์คเกอร์ได้ลงชื่อในสกอร์การ์ด แล้วจึงลงชื่อร่วมในสกอร์การ์ดด้วยตนเอง และนำส่งคืนต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-6ข
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ค. การแก้ไขสกอร์การ์ด

หลังจากส่งสกอร์การ์ดคืนให้กับคณะกรรมการแล้ว ไม่อาจทำการแก้ไขสกอร์การ์ดได้

ง. หลุมที่จดแต้มผิด

ผู้เข้าแข่งขันป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของแต้มของแต่ละหลุมที่จดไว้ในสกอร์การ์ด ถ้าผู้เข้าแข่งขันส่งแต้มของหลุมใดต่ำกว่าแต้มจริงที่ทำได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ถ้าจดแต้มของหลุมใดสูงกว่าแต้มจริงที่ทำได้ ให้ถือว่าเป็นแต้มคงไว้ตามที่ส่งมา

หมายเหตุ 1 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการรวมแต้ม และในการหักแฮนดี้แคปตามที่จดไว้ในสกอร์การ์ด - ดูกฎข้อ 33-5

หมายเหตุ 2 การเล่นประเภทโฟร์บอลแบบสโตรคเพลย์ ดูทั้งกฎข้อ 31-4 และข้อ 31-7ก

6-7. การเล่นช้าเกินควร และการเล่นช้า

ผู้เล่นจะต้องเล่นโดยไม่ชักช้า และเล่นตามเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเวลาเล่น เมื่อจบการเล่นของหลุมหนึ่งหลุมใดแล้ว รวมถึงการเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป ผู้เล่นจะต้องไม่ทำให้การเล่นล่าช้า

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-7
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม
การแข่งขันแบบโบกี้ และพาร์ – ดูหมายเหตุ 2 กฎข้อ 32-1ก
การแข่งขันแบบสเตเบิ้ลฟอร์ด – ดูหมายเหตุ 2 กฎข้อ 32-1ข
การละเมิดครั้งต่อไป - ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ 1 ถ้าผู้เล่นได้เล่นช้าเกินควรระหว่างหลุมต่างๆ และกำลังทำให้การเล่นในหลุมต่อไปล่าช้า ให้ปรับโทษที่หลุมนั้น ยกเว้นการเล่นประเภท โบกี้ พาร์ และสเตเบิ้ลฟอร์ด (ดูกฎข้อ 32)

หมายเหตุ 2 เพื่อป้องกันการเล่นล่าช้า คณะกรรมการอาจกำหนดในเงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเล่นเพื่อเป็นแนวทาง รวมถึงช่วงเวลามากที่สุดที่อนุญาตให้เล่นจนจบรอบที่กำหนด หรืออนุญาตให้ใช้เวลาในการเล่นจนจบหลุมใดหลุมหนึ่ง หรืออนุญาตให้ใช้เวลาในการตีต่อครั้ง

ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์เท่านั้น คณะกรรมการอาจแก้ไขการปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้ได้ดังต่อไปนี้

ละเมิดกฎครั้งแรก - ปรับหนึ่งแต้ม
ละเมิดกฎครั้งที่สอง - ปรับสองแต้ม
ละเมิดกฎครั้งต่อไป - ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

6-8. การหยุดพักการเล่น และการกลับเข้าไปเล่นต่อ

ก. เมื่อได้รับอนุญาต

ผู้เล่นจะต้องไม่หยุดการเล่น นอกจาก

(1) คณะกรรมการส่งสัญญาณให้หยุดการเล่นชั่วคราว

(2) ผู้เล่นเชื่อว่าจะมีอันตรายเกิดจากฟ้าผ่า

(3) ผู้เล่นกำลังคอยคำตัดสินจากคณะกรรมการในเรื่องข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้ง (ดูกฎข้อ 2-5 และ 34-3) หรือ

(4) มีเหตุผลอันสมควรอื่นๆ เช่น การเจ็บป่วยกะทันหัน เป็นต้น

สภาพอากาศเลวร้ายไม่ใช่เหตุผลสมควรที่จะหยุดการเล่น

ถ้าผู้เล่นหยุดเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากคณะกรรมการ ผู้เล่นจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็วเท่าที่สามารถทำได้ ถ้าผู้เล่นรายงานแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลของผู้เล่นจนเป็นที่พอใจ ผู้เล่นไม่ถูกปรับโทษ มิฉะนั้น ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ข้อยกเว้นในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดการเล่น ไม่ปรับโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน นอกจากการกระทำดังกล่าวทำให้การแข่งขันล่าช้า

หมายเหตุ การออกจากสนามไม่ถือว่าเป็นการหยุดเล่น

ข. การปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการให้หยุดการเล่นชั่วคราว

เมื่อคณะกรรมการให้หยุดการเล่นชั่วคราวแล้ว ถ้าผู้เล่นในแมทช์ หรือผู้เล่นในกลุ่มอยู่ระหว่างการต่อเนื่องของสองหลุม ผู้เล่นทุกคนจะต้องไม่เข้าไปเล่นต่อ จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งให้เข้าไปเล่นต่อได้ ถ้าผู้เล่นอยู่ระหว่างการเล่นในหลุมหนึ่งหลุมใด ก็อาจเล่นต่อได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเล่นต่อไปโดยไม่ชักช้า ถ้าผู้เล่นเลือกที่จะเล่นต่อ ทันทีที่เล่นจบหลุมนั้นๆแล้ว ผู้เล่นจะต้องไม่เล่นต่อ จนกว่าคณะกรรมการสั่งให้กลับเข้าไปเล่นต่อ

ผู้เล่นจะต้องกลับเข้าไปเล่นต่อ เมื่อคณะกรรมการได้สั่งให้มีการกลับเข้าไปเล่นต่อ

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-8ข
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) ว่า ในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง จะต้องหยุดเล่นทันทีตามที่คณะกรรมการสั่งให้หยุดการเล่นชั่วคราว ถ้าผู้เล่นไม่หยุดเล่นทันที ผู้เล่นจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน นอกจากมีเหตุผลสมควรในการละเว้นโทษนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 33-7

ค. การหยิบลูกขึ้นเมื่อหยุดการเล่น

เมื่อผู้เล่นหยุดเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่งตามกฎข้อ 6-8ก ผู้เล่นอาจหยิบลูกของตนขึ้นโดยไม่มีการปรับโทษ ในกรณีที่คณะกรรมการได้ให้หยุดเล่นชั่วคราวเท่านั้น หรือมีเหตุอันควรที่จะหยิบลูก ก่อนหยิบลูก ผู้เล่นต้องมาร์คตำแหน่งลูก ถ้าผู้เล่นหยุดเล่น และหยิบลูกของตนโดยไม่มีการอนุญาตเฉพาะกรณีจากคณะกรรมการ เมื่อรายงานต่อคณะกรรมการ (กฎข้อ 6-8ก) ผู้เล่นจะต้องรายงานการหยิบลูกด้วย

ถ้าผู้เล่นหยิบลูกขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มาร์คตำแหน่งลูกก่อนหยิบลูก หรือไม่รายงานเรื่องการหยิบลูก ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

ง. การปฏิบัติเมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ

การกลับเขาไปเล่นต่อ จะต้องเล่นตรงจุดที่หยุดเล่น แม้ว่าการกลับเข้าไปเล่นต่อจะกระทำในวันต่อไป และไม่ว่าทั้งก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ หรือเมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1) ถ้าผู้เล่นได้หยิบลูกขึ้นตามเงื่อนไขที่ผู้เล่นได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎข้อ 6-8ค ผู้เล่นจะต้องวางลูกใดลูกหนึ่งตรงจุดที่หยิบลูกเดิมขึ้นมา หรือไม่ก็ต้องนำลูกเดิมกลับไปวางไว้ที่เดิม

(2) ถ้าผู้เล่นได้รับสิทธิ์ในการหยิบลูกของตนขึ้นตามกฎข้อ 6-8ค และไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้น ผู้เล่นอาจหยิบ และทำความสะอาดลูก และนำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิม หรือใช้อีกลูกหนึ่งมาวางแทนตรงจุดที่ได้หยิบลูกเดิมขึ้นมา ผู้เล่นต้องมาร์คตำแหน่งลูกก่อนหยิบลูกขึ้น หรือ

(3) ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ (โดยลม หรือน้ำ) ในที่ขณะการเล่นได้หยุดลง จะต้องนำลูก หรือที่มาร์คลูกกลับไปวางที่จุดที่ลูก หรือที่มาร์คลูกถูกทำให้เคลื่อนที่ไป

(ไม่สามารถหาจุดวางได้ ดูกฎข้อ 20-3ค)

*การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-8ง
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

*ถ้าผู้เล่นถูกปรับโทษทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6-8ง จะต้องไม่นำกฎข้อ 6-8ค มาปรับเพิ่มอีก


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |