กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 34 การขัดแย้ง และการตัดสิน

34-1. การอ้างสิทธิ์ และการปรับโทษ

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ถ้ามีการอ้างสิทธิ์กับคณะกรรมการภายใต้กฎข้อ 2-5 ให้ดำเนินการตัดสินโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าจำเป็น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนสถานะภาพของแมทช์

ถ้าการอ้างสิทธิ์ไม่ได้กระทำภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 2-5 การอ้างสิทธิ์จะต้องไม่ได้รับการพิจารณา ยกเว้นถ้ามีข้อเท็จจริงว่าผู้เล่นที่อ้างสิทธิ์ไม่ได้ทราบมาก่อน และผู้เล่นที่อ้างสิทธ์ได้รับข้อมูลผิดพลาดจากฝ่ายตรงข้าม (กฎข้อ 6-2 และ กฎข้อ 9) ในกรณีใดก็ตาม หลังจากผลของการเล่นแบบแมทช์เพลย์ได้ประกาศออกไปเป็นทางการแล้ว การอ้างสิทธิ์ในภายหลังจะต้องไม่ได้รับการพิจารณา นอกจากคณะกรรมการได้รับการชี้แจงจนเป็นที่พอใจว่าฝ่ายตรงข้ามได้ทราบมาก่อนว่าได้บอกข้อมูลผิดพลาดไป

ไม่มีการจำกัดเวลาในการพิจารณาเพื่อใช้การปรับโทษการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันสำหรับการละเมิดกฎข้อ 1-3

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ยกเว้นการกำหนดไว้ตามข้อยกเว้นข้างล่าง ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ การปรับโทษจะต้องไม่ถูก ลบล้าง เปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นอีกภายหลังที่การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าการแข่งขันได้สิ้นสุดลงเมื่อได้ประกาศผลการแข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว หรือในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์เพื่อคัดเลือกเข้าไปแข่งขันต่อในการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ ให้สิ้นสุดเมื่อผู้เล่นนั้นๆได้ตีจากแท่นตั้งทีของแมทช์แรกไปแล้ว

ข้อยกเว้น หลังจากการแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว การปรับโทษในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันจะต้องถูกบังคับใช้อีก ถ้าผู้เข้าแข่งขัน

(1) ละเมิดกฎข้อ 1-3 (การสมยอมเพื่อละเว้นการใช้กฎข้อบังคับ) หรือ

(2) ส่งสกอร์การ์ดที่ได้จดแฮนดี้แคปซึ่งผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันสิ้นสุดลงว่า สูงกว่าที่ควรได้รับตามสิทธิ์ และส่งผลกระทบต่อจำนวนแต้มที่ได้รับการต่อ (กฎข้อ 6-2ข) หรือ

(3) ส่งสกอร์การ์ดที่มีแต้มของหลุมหนึ่งหลุมใดต่ำกว่าที่ทำได้จริง (กฎข้อ 6-6ง) จะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม นอกเหนือไปจากการไม่รวมแต้มปรับโทษซึ่งผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ล่วงรู้ว่าได้ถูกปรับโทษ ก่อนการแข่งขันสิ้นสุดลง หรือ

(4) ทราบก่อนการแข่งขันสิ้นสุดลงว่า ได้ละเมิดกฎข้อบังคับอื่นใดที่ได้ระบุการปรับโทษด้วยการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

34-2. การตัดสินของผู้ตัดสิน

ถ้าคณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ตัดสิน จะต้องถือว่าการตัดสินของผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

34-3. การตัดสินของคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ตัดสิน จะต้องส่งข้อขัดแย้ง หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับไปยังคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ถ้าคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ จะต้องส่งข้อขัดแย้ง หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับไปยังคณะกรรมการกฎข้อบังคับของ เดอะ รอยัล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์ (อาร์ แอนด์ เอ) ซึ่งจะต้องถือว่าการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

ถ้าข้อขัดแย้ง หรือข้อสงสัยไม่ได้ส่งไปยังคณะกรรมการกฎข้อบังคับ ผู้เล่นหรือผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนมีสิทธิ์ที่จะส่งถ้อยแถลงที่ได้ตกลงกันผ่านทางเลขาธิการของสโมสร แล้วส่งต่อไปยังคณะกรรมการกฎข้อบังคับเพื่อขอคำวินิจฉัย คำตอบก็จะถูกส่งกลับมาที่เลขาธิการสโมสรที่เกี่ยวข้อง

ถ้าการแข่งขันไม่ได้จัดขึ้นตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ คณะกรรมการกฎข้อบังคับจะไม่ให้คำวินิจฉัยใดๆต่อคำถามที่ส่งไป


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |