กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

การบริหารการแข่งขัน

กฎข้อ 33 คณะกรรมการ

33-1. เงื่อนไขต่างๆ และการงดใช้กฎข้อบังคับ

คณะกรรมการจะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่จะนำไปใช้ในการแข่งขัน

คณะกรรมการไม่มีอำนาจงดใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟข้อหนึ่งข้อใด

กฎข้อบังคับที่ใช้ครอบคลุมเฉพาะในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ มีเนื้อหาแตกต่างจากกฎข้อบังคับที่ใช้ครอบคลุมในการเล่นแบบแมทช์เพลย์เป็นอย่างมาก การผนวกการเล่นทั้งสองแบบจึงไม่สามารถกระทำได้ และไม่อนุญาตให้ทำ คณะกรรมการจะต้องไม่รับผลจากการเล่นแบบแมทช์เพลย์ และแต้มต่างๆที่ส่งกลับมาในสภาพการณ์เช่นนี้

ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ คณะกรรมการอาจจะกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ตัดสิน

33-2. สนาม

ก. เขตสนาม และขอบเขตต่างๆ

คณะกรรมการจะต้องกำหนดขอบเขตต่อไปนี้ให้ละเอียด

(1) สนาม และเขตนอกสนาม

(2) เขตของอุปสรรคน้ำ และอุปสรรคน้ำด้านข้าง

(3) พื้นที่ซ่อม และ

(4) สิ่งกีดขวาง และส่วนต่างๆที่นำมารวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม

ข. หลุมใหม่

ควรเจาะหลุมใหม่ในวันเริ่มทำการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ และในเวลาอื่นๆตามที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจำเป็น แต่มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดซึ่งเล่นในรอบเดียวกันนั้น ต้องเล่นในตำแหน่งหลุมเดียวกัน

ข้อยกเว้น หากไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหลุมให้เหมือนเดิม และสอดคล้องกับนิยามศัพท์ คณะกรรมการอาจจะเจาะหลุมใหม่ให้ใกล้กับหลุมเดิมที่คล้ายคลึงในบริเวณเดียวกัน

หมายเหตุ เมื่อการเล่นรอบเดียวจะต้องเล่นมากกว่าหนึ่งวัน คณะกรรมการอาจจะจัดทำเงื่อนไขการแข่งขัน ให้หลุม และแท่นตั้งทีอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันทำการแข่งขัน แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดซึ่งเล่นในวันนั้น ได้เล่นแต่ละหลุม และแต่ละแทนตั้งทีในตำแหน่งเดียวกัน

ค. สถานที่ฝึกซ้อม

ในสนามที่ไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมนอกพื้นที่ของสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน ถ้าสามารถทำได้ คณะกรรมการควรกำหนดพื้นที่ที่ผู้เล่นอาจใช้ฝึกซ้อมในวันที่ทำการแข่งขัน ส่วนในวันที่ทำการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ โดยปกติแล้ว คณะกรรมการไม่ควรอนุญาตให้ทำการฝึกซ้อมบนกรีน หรือในอุปสรรคของสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน

ง. สภาพสนามที่ไม่สามารถใช้เล่นได้

ถ้าคณะกรรมการ หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วเห็นว่า สนามไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้เล่นได้ หรือมีสภาพที่ไม่เหมาะแก่การแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการอาจสั่งพักการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ หรือการเล่นแบบสโตรคเพลย์เป็นการชั่วคราว หรือประกาศยกเลิกแต้มทั้งหมดในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ และให้การเล่นในรอบนั้นเป็นโมฆะ และลบล้างการเล่นรอบนั้นๆ การปรับโทษใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบนั้น เป็นอันยกเลิกไป

(ขั้นตอนปฏิบัติในการหยุดการเล่น – ดูกฎข้อ 6-8)

33-3. เวลาเริ่มทำการแข่งขัน และการแบ่งกลุ่ม

ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ คณะกรรมการจะต้องกำหนดเวลาเริ่มทำการแข่งขัน และจัดกลุ่มให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นด้วยกัน เมื่อการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ได้ขยายเวลาการเล่นออกไป คณะกรรมการจะต้องกำหนดเวลาสำหรับแต่ละรอบที่ต้องเล่นให้จบสิ้น เมื่อผู้เล่นทุกคนได้รับอนุญาตให้จัดวันสำหรับการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์กันเองภายในขอบเขตนี้ คณะกรรมการควรแจ้งว่าต้องเล่นแมทช์เพลย์ตามเวลาที่ระบุในวันสุดท้ายของช่วงเวลาการเล่น เว้นแต่ว่าผู้เล่นสมยอมกันไว้ก่อนวันดังกล่าว

33-4. ตารางแฮนดี้แคป

คณะกรรมการจะต้องจัดพิมพ์ตารางแสดงลำดับหลุมที่ได้รับ หรือได้ให้แต้มตามแฮนดี้แคป

33-5. สกอร์การ์ด

ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ คณะกรรมการจะต้องแจกสกอร์การ์ดที่ระบุวันที่ และชื่อของผู้เข้าแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน หรือในการเล่นประเภทโฟร์ซั่ม หรือโฟร์บอลแบบสโตรคเพลย์ คณะกรรมการจะต้องระบุชื่อผู้เข้าแข่งให้ครบทุกคน

ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวมแต้ม และการใช้แฮนดี้แคปที่จดไว้ในสกอร์การ์ด

ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ประเภทโฟร์บอล คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดแต้มของลูกที่ดีกว่าของแต่ละหลุม และในการใช้แฮนดี้แคปตามที่จดไว้ในสกอร์การ์ด และในการรวมแต้มของลูกที่ดีกว่า

ในการแข่งขันประเภทโบกี้ พาร์ และสตเบิ้ลฟอร์ด คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้แฮนดี้แคปตามที่จดไว้ในสกอร์การ์ด และรวบรวมผลของแต่ละหลุม หรือรวมคะแนนทั้งหมด

33-6. การตัดสินกรณีเสมอกัน

คณะกรรมการจะต้องประกาศวิธีการ วัน และเวลาสำหรับการตัดสินเมื่อเกิดกรณีแมทช์เพลย์แบ่งกันฝ่ายละครึ่งแมทช์ หรือเมื่อเกิดกรณีเสมอกัน ไม่ว่าเล่นกันแบบแต้มเท่า หรือใช้แฮนดี้แคป

สำหรับแมทช์เพลย์ที่มีการแบ่งกันฝ่ายละครึ่งแมทช์ จะต้องไม่ทำการตัดสินด้วยการเล่นแบบสโตรคเพลย์ และเมื่อมีการเสมอกันในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ จะต้องไม่ตัดสินด้วยการเล่นแบบแมทช์เพลย์

33-7. โทษการตัดสิทธิ์ และดุลพินิจของคณะกรรมการ

โทษการตัดสิทธ์จากการแข่งขันอาจได้รับการยกเว้นในแต่ละกรณีที่จะ งดใช้ แก้ไข หรือกำหนดโทษ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาว่าการกระทำเช่นนั้นมีเหตุอันควร

การปรับโทษใดๆที่น้อยกว่าโทษการตัดสิทธ์จากการแข่งขัน ต้องไม่ได้รับการละเว้น หรือต้องไม่ระงับการบังคับใช้

33-8. กฎสนามต่างๆ

ก. นโยบาย

คณะกรรมการอาจจัดทำ หรือจัดพิมพ์กฎสนามต่างๆสำหรับสภาพพื้นที่ผิดปกติ ถ้าสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง (สกท.) ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ในกฎข้อบังคับนี้

ข. การละเว้น และการแก้ไขกฎข้อบังคับ

จะต้องไม่ใช้กฎสนามละเว้นการปรับโทษที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการพิจารณาว่า สภาพพื้นที่ผิดปกติขัดต่อเกมการเล่นที่เหมาะสม จนถึงขั้นจำเป็นต้องจัดทำกฎสนามที่ไปเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ กฎสนามดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก เดอะ รอยัล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |