กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 31 การเล่นประเภทโฟร์บอลแบบสโตรคเพลย์

ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ประเภทโฟร์บอลซึ่งมีผู้เล่นสองคนเป็นพาร์ทเน่อร์ แต่ละคนเล่นลูกของตน โดยใช้แต้มที่ต่ำกว่าเป็นแต้มของหลุมนั้น ถ้าผู้เล่นหนึ่งคนไม่เล่นจนจบในหลุมใดหลุมหนึ่ง จะไม่มีการปรับโทษ

31-1. การใช้กฎข้อบังคับ

จะต้องนำกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟมาใช้ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ประเภทโฟร์บอล เท่าที่ไม่มีความแตกต่างไปจากกฎข้อบังคับพิเศษต่อไปนี้

31-2. การเป็นตัวแทนของฝ่าย

พาร์ทเน่อร์คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของฝ่าย หรือเป็นส่วนในการเล่นรอบที่กำหนด พาร์ทเน่อร์ของทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่นั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่อยู่ในที่นั้นอาจเข้ามาร่วมเล่นกับพาร์ทเน่อร์ระหว่างการเริ่มเล่นในหลุมต่อไป แต่ไม่ใช่ระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง

31-3. จำนวนไม้สูงสุดสิบสี่อัน

หากพาร์เน่อร์คนใดคนหนึ่งละเมิด ฝ่ายจะต้องถูกปรับโทษตามกฎข้อ 4-4

31-4. การนับแต้ม

มาร์คเกอร์ต้องจดแต้มจริงของแต่ละหลุมเท่านั้น ไม่ว่าจะนับแต้มใดของพาร์ทเน่อร์ การนับแต้มจริงต้องระบุเฉพาะแต้มให้เห็นชัดเจน มิฉะนั้นฝ่ายนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน พาร์ทเน่อร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎข้อ 6-6ข

(แต้มผิด ดูกฎข้อ 31-7ก)

31-5. ลำดับการเล่น

ลำดับการเล่นในฝ่ายเดียวกันอาจจะเล่นตามลำดับที่ฝ่ายนั้นพิจารณาว่าดีที่สุดได้

31-6. ลูกผิด

ยกเว้นในอุปสรรค ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกผิดด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับโทษสองแต้มโดยรวมเข้าไปในแต้มของหลุมนั้น แล้วจะต้องเล่นลูกที่ถูกต้อง ถ้าลูกที่เล่นผิดเป็นลูกของพาร์ทเน่อร์ จะไม่มีการปรับโทษต่อพาร์ทเน่อร์

ถ้าลูกที่เล่นผิดเป็นของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่ง เจ้าของลูกจะต้องวางลูกตรงจุดที่ได้มีการเล่นลูกผิดในครั้งแรก

31-7. โทษการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ก. การละเมิดโดยพาร์ทเน่อร์คนหนึ่ง

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เมื่อพาร์ทเน่อร์คนใดคนหนึ่งละเมิดกฎข้อใดๆดังต่อไปนี้

กฎข้อ 1-3 - การสมยอมเพื่อละเว้นการบังคับใช้กฎข้อบังคับ

กฎข้อ 3-4 - การปฏิเสธที่จะทำตามกฎข้อบังคับ

กฎข้อ 4-1 ข้อ 4-2 หรือ ข้อ 4-3 - ไม้กอล์ฟ

กฎข้อ 5-1 หรือ ข้อ 5-2 - ลูกกอล์ฟ

กฎข้อ 6-2ข - แฮนดี้แคป (การเล่นด้วยแฮนดี้แคปที่สูงกว่าความเป็นจริง และการละเลยที่จะจดแฮนดี้แคป)

กฎข้อ 6-4 - แคดดี้

กฎข้อ 6-6ข - การลงชื่อ และการส่งสกอร์การ์ด

กฎข้อ 6-6ง - หลุมที่จดแต้มผิด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแต้มที่พาร์ทเน่อร์จดลงไป เป็นแต้มที่ต่ำกว่าที่เป็นจริง หรือถ้าแต้มจริงของพาร์ทเน่อร์ที่จดลงไป เป็นแต้มที่สูงกว่าที่เป็นจริง ให้ใช้แต้มตามที่จดส่งคืนมานั้น

กฎข้อ 6-7 - ช้าเกินควร และการเล่นช้า (ละเมิดซ้ำ)

กฎข้อ 7-1 – การฝึกซ้อมก่อน หรือฝึกซ้อมระหว่างรอบ

กฎข้อ 14-3 - สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์ผิดปกติ

กฎข้อ 31-4 - ไม่สามารถระบุแต้มที่จะนับให้เห็นชัดเจนได้ว่าเป็นของผู้ใด

ข. การละเมิดโดยพาร์ทเน่อร์ทั้งสองคน

ทั้งฝ่ายจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

(1) สำหรับการละเมิดโดยพาร์ทเน่อร์ทั้งสองคนตามกฎข้อ 6-3 (เวลาเริ่มแข่งขัน และกลุ่ม) หรือกฎข้อ 6-8 (การหยุดการเล่น)

หรือ

(2) ถ้าพาร์ทเน่อร์แต่ละคนละเมิดกฎข้อบังคับในหลุมเดียวพร้อมกันซึ่งมีผลให้ถูกปรับโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์ในหลุมนั้น

ค. สำหรับหลุมนั้นเท่านั้น

ในกรณีอื่นทุกๆกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใด อันอาจจะเป็นผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์เฉพาะหลุมที่เกิดการละเมิดกฎเท่านั้น

31-8. ผลในการปรับโทษอื่นๆ

ถ้าผู้เข้าแข่งขันละเมิดกฎข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดซึ่งไปช่วยเหลือการเล่นของพาร์ทเน่อร์ พาร์ทเน่อร์คนนั้นจะถูกปรับโทษเพิ่มตามกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาใช้ได้รวมกับโทษปรับใดๆที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้าแข่งขัน

ในกรณีอื่นๆซึ่งผู้เข้าแข่งขันถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อบังคับ การปรับโทษนั้นจะไม่มีผลต่อพาร์ทเน่อร์ของผู้เข้าแข่งขัน


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |