กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 30 การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล เบสท์บอล และโฟร์บอล

นิยามศัพท์

ทรีบอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างสามคน แต่ละคนเล่นลูกของตน และเล่นคนละสองแมทช์

เบสท์บอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างผู้เล่นหนึ่งคน และนับลูกที่ดีกว่าของผู้เล่นสองคน หรือนับลูกที่ดีที่สุดของผู้เล่นสามคน

โฟร์บอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ เล่นระหว่างผู้เล่นฝ่ายละสองคน และนับลูกที่ดีกว่าของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง

30-1. การใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ

จะต้องนำกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟมาใช้ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล เบสท์บอล และโฟร์บอล เท่าที่ไม่มีความแตกต่างไปจากกฎข้อบังคับพิเศษต่อไปนี้

30-2. การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล

ก. ลูกที่หยุดอยู่เคลื่อนที่โดยฝ่ายตรงข้าม

ยกเว้นกรณีที่กฎข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม ไปสัมผัส หรือทำให้ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่นอกเหนือจากระหว่างการค้นหาลูก จะต้องปรับโทษฝ่ายตรงข้ามคนนั้นหนึ่งแต้มในแมทช์ให้แก่ผู้เล่น แต่ไม่มีผลกับฝ่ายตรงข้ามคนอื่น

ข. ฝ่ายตรงข้ามทำให้ลูกเฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ

ถ้าฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามทำให้ลูกของผู้เล่นเฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ จะไม่ถูกปรับโทษในการเล่นแมทช์กับฝ่ายตรงข้ามคนนั้น ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือก่อนที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตีลูก ผู้เล่นอาจยกเลิกแต้มนั้น และเล่นใหม่จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) สำหรับการเล่นแมทช์กับคู่แข่งคนอื่น จะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่

ข้อยกเว้น ลูกกระทบบุคคลซึ่งเฝ้าคันธง - ดูกฎข้อ 17-3ข

(ฝ่ายตรงข้ามเจตนาทำให้ลูกเฉไป หรือหยุด - ดูกฎข้อ 1-2)

30-3. การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภทเบสท์บอล และโฟร์บอล

ก. การเป็นตัวแทนของฝ่าย

พาร์ทเน่อร์คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของฝ่าย หรือเป็นส่วนหนึ่งของแมทช์ พาร์ทเน่อร์ทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่นั้น สำหรับพาร์ทเน่อร์ที่ขาดไป อาจจะเข้ามาร่วมเล่นในระหว่างการเริ่มต้นเล่นในหลุมต่อไป แต่ไม่ใช่เข้ามาร่วมเล่นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุมใดหลุมหนึ่ง

ข. ไม้กอล์ฟไม่เกินสิบสี่อัน

หากพาร์ทเน่อร์คนหนึ่งคนใดละเมิด ฝ่ายนั้นจะต้องถูกปรับโทษตามกฎข้อ 4-4

ค. ลำดับการเล่น

ลำดับการเล่นลูกของฝ่ายเดียวกัน อาจจะเล่นตามลำดับที่ฝ่ายนั้นๆพิจารณาว่าดีที่สุดได้

ง. ลูกผิด

ถ้าผู้เล่นตีลูกผิด ยกเว้นในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเล่นในหลุมนั้น แต่จะไม่ปรับโทษต่อพาร์ทเน่อร์ แม้ว่าลูกที่เล่นผิดเป็นลูกของพาร์ทเน่อร์ก็ตาม ถ้าลูกที่เล่นผิดเป็นของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เจ้าของลูกจะต้องวางลูกตรงจุดที่ได้มีการเล่นลูกผิดในครั้งแรก

จ. ฝ่ายที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

(1) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เมื่อพาร์ทเน่อร์ผู้หนึ่งผู้ใดละเมิดกฎข้อใดๆดังต่อไปนี้

กฎข้อ 1-3 - การสมยอมกันเพื่อละเว้นการบังคับใช้ใช้กฎข้อบังคับ

กฎข้อ 4-1 ข้อ 4-2 หรือ ข้อ 4-3 - ไม้กอล์ฟ

กฎข้อ 5-1 หรือ ข้อ 5-2 - ลูกกอล์ฟ

กฎข้อ 6-2ก - แฮนดี้แคป (การเล่นด้วยแฮนดี้แคปที่สูงกว่าความเป็นจริง)

กฎข้อ 6-4 - แคดดี้

กฎข้อ 6-7 - ช้าเกินควร - การเล่นช้า (ละเมิดซ้ำ)

กฎข้อ 14-3 - สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์ผิดปกติ

(2) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เมื่อพาร์ทเน่อร์ทุกคนละเมิดกฎข้อใดๆดังต่อไปนี้

กฎข้อ 6-3 - เวลาเริ่มแข่งขัน และกลุ่ม

กฎข้อ 6-8 - การหยุดการเล่น

ฉ. ผลในการปรับโทษอื่นๆ

ถ้าผู้เล่นมีการละเมิดกฎข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดซึ่งไปช่วยเหลือการเล่นของพาร์ทเน่อร์ หรือในทางตรงกันข้าม ไปทำให้เกิดผลกระทบต่อการเล่นของฝ่ายตรงข้าม พาร์ทเน่อร์จะถูกปรับโทษเพิ่มตามกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาใช้ได้ รวมกับโทษปรับใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้เล่น

ในกรณีอื่นซึ่งผู้เล่นถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อบังคับ การปรับโทษนั้นจะต้องไม่มีผลต่อพาร์ทเน่อร์ของตน ในกรณีที่การปรับโทษระบุให้เป็นแพ้ในหลุมนั้น ผลก็คือจะต้องตัดสิทธิ์เฉพาะผู้เล่นสำหรับหลุมนั้นเท่านั้น

ช. การเล่นแบบแมทช์เพลย์รูปแบบอื่นในเวลาเดียวกัน

ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ประเภทเบสท์บอล และโฟร์บอล เมื่อมีการเล่นแมทช์รูปแบบอื่นในเวลาเดียวกัน จะต้องใช้กฎข้อบังคับพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |