กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 27 ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม และลูกสำรอง

นิยามศัพท์

ถือว่า ลูกหาย ถ้า

ก. ค้นหาลูกไม่พบ หรือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนโดยผู้เล่นเองภายในเวลาห้านาที หลังจากฝ่ายของผู้เล่น หรือผู้เล่น หรือแคดดี้ของฝ่ายผู้เล่น หรือของผู้เล่นได้เริ่มต้นค้นหาลูก หรือ

ข. ผู้เล่นได้ใช้อีกลูกหนึ่งมาเล่นแทนตามกฎข้อบังคับ และผู้เล่นอาจจะไม่ได้ไปค้นหาลูกเดิม หรือ

ค. ผู้เล่นตีลูกสำรองจากแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมหยุดอยู่ในที่นั้น หรือจากจุดที่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าแหล่งดังกล่าว ลูกสำรองนั้นจะกลายเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น

เวลาที่ใช้ในการเล่นลูกผิดจะไม่นับรวมเข้าไปกับเวลาห้านาทีที่อนุญาตให้ค้นหาลูก

เขตนอกสนาม (Out of Bounds)

“เขตนอกสนาม” หมายถึง พื้นที่ที่อยู่เลยเขตของสนาม หรือเลยส่วนอื่นใดของสนามที่คณะกรรมการทำเครื่องหมายไว้

เมื่อเขตนอกสนามถูกกำหนดโดยการอ้างอิงเสาหลัก หรือรั้ว หรือเมื่อเลยเสาหลัก หรือรั้วออกไป เส้นเขตแนวนอกสนามจะกำหนดโดยการวัดที่จุดด้านในที่สุดบนพื้นระหว่างเสาหลัก หรือแนวรั้วของสนาม โดยไม่รวมส่วนที่พยุงเสารั้วนั้นๆ

ให้ถือว่าวัสดุที่ใช้กำหนดแนวนอกสนาม เช่น กำแพง รั้ว เสาหลัก หรือราวรั้ว เป็นสิ่งติดตรึงอยู่กับที่ และไม่ใช่เป็นสิ่งกีดขวาง

เมื่อเขตนอกสนามกำหนดโดยเส้นบนพื้น ให้ถือว่าเส้นนั้นอยู่นอกสนามด้วย

เส้นระบุเขตนอกสนามขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง

ให้ถือว่าลูกออกนอกเขตสนาม เมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกเขตสนาม

ผู้เล่นอาจจะยืนอยู่นอกสนาม เพื่อเล่นลูกที่อยู่ในสนามได้

ลูกสำรอง หมายถึง ลูกที่ใช้เล่นภายใต้กฎข้อ 27-2 สำหรับลูกที่อาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรืออาจจะออกนอกสนาม

27-1. ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม

ถ้าลูกหาย หรือลูกออกนอกสนาม ผู้เล่นจะต้องเล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

ข้อยกเว้น

1. ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

2. ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2ค) หรือหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1ค) ผู้เล่นอาจจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาใช้ได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 27-1
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ - ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

27-2. ลูกสำรอง

ก. วิธีปฏิบัติ

ถ้าลูกอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกอาจจะออกนอกสนาม เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกอีกลูกหนึ่งสำรองไปก่อน โดยเล่นจากจุดที่ใกล้เท่าที่เป็นไปได้จากจุดเดิม ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 27-1 โดยผู้เล่นจะต้องแจ้งฝ่ายตรงข้ามในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ หรือมาร์คเกอร์ หรือผู้ร่วมแข่งขันของตนในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ว่าตั้งใจที่จะเล่นลูกสำรอง และจะต้องเล่นก่อนที่ผู้เล่น หรือพาร์ทเน่อร์ของตนไปค้นหาลูกเดิม ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังที่กล่าวไว้ ลูกนั้นไม่ถือว่าเป็นลูกสำรอง แต่กลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1) และให้ถือว่าลูกเดิมเป็นลูกหาย

(ลำดับการเล่นบนแท่นตั้งที ดูกฎข้อ 10-3)

ข. เมื่อลูกสำรองกลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น

ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกสำรองต่อไปจนกระทั่งถึงแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ ถ้าผู้เล่นตีลูกสำรองจากจุดที่เข้าไปใกล้หลุมมากกว่าแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ ให้ถือว่าลูกเดิมเป็นลูกหาย และให้ถือว่าลูกสำรองเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1)

ถ้าลูกเดิมหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือออกนอกสนาม ให้ถือว่าลูกสำรองเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1)

ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

ข้อยกเว้น ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2ค) หรือหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1ค) ผู้เล่นอาจจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นได้

ค. เมื่อต้องยกเลิกลูกสำรอง

ถ้าลูกเดิมไม่หาย หรือไม่ออกนอกสนาม ผู้เล่นจะต้องยกเลิกลูกสำรอง และเล่นลูกเดิมต่อไป ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังที่กล่าวไว้ การตีลูกต่อไปด้วยลูกสำรองจะต้องเป็นการเล่นผิดลูก และจะต้องใช้ข้อกำหนดในกฎข้อ 15

หมายเหตุ จะต้องไม่คิดแต้ม และแต้มปรับโทษที่เกิดขึ้นในการเล่นลูกสำรองหลังจากถูกยกเลิกไปแล้วตามกฎข้อ 27-2ค


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |