กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 26 อุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง)

นิยามศัพท์

อุปสรรคน้ำ หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไหลเปิดไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ หรือน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอุปสรรคน้ำ เป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ ขอบเขตของอุปสรรคน้ำขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง สำหรับเสาหลัก และเส้นที่ใช้กำหนดเขตอุปสรรคน้ำถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำ เสาหลักดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำเมื่อลูกทั้งลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หมายเหตุ 1 ควรกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ (นอกจากอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ด้วยหลัก หรือเส้นสีเหลือง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

อุปสรรคน้ำด้านข้าง หมายถึง อุปสรรคน้ำ หรือส่วนของอุปสรรคน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการถือว่าการดรอปลูกหลังน้ำตามกฎข้อ 26-1ข เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้

ควรจะทำเครื่องหมายของอุปสรรคน้ำที่จะเล่นเป็นอุปสรรคน้ำด้านข้างให้แตกต่างกัน ลูกถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำด้านข้างเมื่อลูกอยู่ใน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หมายเหตุ 1 ควรจะกำหนดอุปสรรคน้ำด้านข้าง ด้วยเสาหลัก หรือเส้นสีแดง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หมายเหตุ 3 คณะกรรมการอาจกำหนดอุปสรรคน้ำด้านข้างให้เป็นอุปสรรคน้ำ

26-1. ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ

หากมีข้อสงสัยว่าหลังจากผู้เล่นตีลูกเข้าไปในอุปสรรคน้ำ ลูกเข้าไปหายในอุปสรรคน้ำ หรือหายนอกอุปสรรคน้ำหรือไม่ ดังนั้น เพื่อแสดงว่าลูกหายในอุปสรรคน้ำ จึงต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ว่าลูกเข้าไปอยู่ในอุปสรรคน้ำ หากขาดพยานหลักฐาน จึงต้องถือว่าลูกนั้นเป็นลูกหาย และต้องใช้กฎข้อ 27

ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือลูกหายในอุปสรรคน้ำ (ไม่ว่าลูกอยู่ในน้ำหรือไม่) ผู้เล่นจะถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และอาจจะ

ก. เล่นลูกใกล้เท่าที่เป็นไปได้จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) หรือ

ข. ดรอปลูกหลังน้ำ โดยเล็งตรงขอบของอุปสรรคในจุดสุดท้ายที่ลูกเดิมข้ามไปตกน้ำไปยังหลุม ถอยหลังไปไกลเท่าใดก็ได้หลังอุปสรรคน้ำ แล้วอาจดรอปลูกในแนวนี้ หรือ

ค. มีทางเลือกเพิ่มเติมในกรณีลูกข้ามขอบอุปสรรคน้ำด้านข้างเท่านั้น โดยให้ดรอปลูกนอกอุปสรรคน้ำภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ ไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่า (1) จุดที่ลูกเดิมข้ามขอบของอุปสรรคน้ำครั้งสุดท้าย หรือ (2) จุดที่ขอบฝั่งตรงข้ามของอุปสรรคน้ำที่มีระยะทางจากหลุมเท่ากัน ผู้เล่นอาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้น

(ลูกเคลื่อนที่ในน้ำที่เป็นอุปสรรคน้ำ - ดูกฎข้อ 14-6)

26-2. ลูกที่เล่นในอุปสรรคน้ำ

ก. ลูกมาหยุดอยู่ในอุปสรรค

ถ้าลูกที่เล่นภายในอุปสรรคน้ำ แล้วลูกมาหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำเดียวกัน ผู้เล่นอาจจะ

(1) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1 หรือ

(2) เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกเขตอุปสรรค (ดูกฎข้อ 20-5) โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ถ้าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ก ผู้เล่นอาจจะเลือกไม่เล่นลูกที่ดรอปก็ได้ ถ้าผู้เล่นเลือกที่จะทำเช่นนี้ ผู้เล่นอาจจะ

(ก) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ข โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุไว้ในกฎข้อนั้น หรือ

(ข) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ค ถ้านำกฎข้อนี้มาใช้ได้ ให้ปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุไว้ในกฎข้อนั้น หรือ

(ค) เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกอุปสรรค(ดูกฎข้อ 20-5) โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้ม

ข. ลูกหาย หรือที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรค หรือลูกออกนอกเขตสนาม

ถ้าลูกที่เล่นจากอุปสรรคน้ำออกไป แล้วลูกหายนอกอุปสรรค หรือประกาศว่าเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกออกนอกสนาม ผู้เล่นถูกปรับโทษหนึ่งแต้มตามกฎข้อ 27-1 หรือ 28ก และผู้เล่นอาจจะ

เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายภายในอุปสรรคน้ำ (ดูกฎข้อ 20-5) หรือ
ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ข หรือถ้าสามารถใช้กฎข้อ 26-1ค ก็ให้ปฏิบัติ โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุในกฎข้อนั้น และใช้จุดอ้างอิงของลูกเดิมที่ข้ามขอบอุปสรรคน้ำครั้งสุดท้าย ก่อนลูกเข้ามาหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือ

ล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกอุปสรรคน้ำ(ดูกฎข้อ 20-5) โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้ม

หมายเหตุ 1 เมื่อปฏิบัติตามกฎข้อ 26-2ข ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องดรอปลูกตามกฎข้อ 27-1 หรือกฎข้อ 28ก ถ้าผู้เล่นดรอปลูก ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ ผู้เล่นอาจจะเลือกปฏิบัติตามข้อ (2) หรือข้อ (3)

หมายเหตุ 2 ถ้าลูกที่เล่นจากอุปสรรคออกไปแล้ว ผู้เล่นประกาศว่าเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรคน้ำ กฎข้อ 26-2ข ไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้เล่นในการปฏิบัติตามกฎข้อ 28ข หรือ ค

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ - ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |