กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 25 สภาพพื้นผิดปกติ ลูกจมในรอยตก และผิดกรีน

นิยามศัพท์

สภาพพื้นที่ผิดปกติ หมายถึง น้ำชั่วคราว พื้นที่ซ่อม หรือหลุม คราบสัตว์ ทางวิ่งของสัตว์ในสนามที่เกิดจากสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง สัตว์เลื้อยคลาน หรือนก

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง หมายถึง สัตว์ที่ขุดรู หรือสัตว์ที่ทำรังเป็นที่อาศัย เช่น กระต่าย ตัวตุ่น หมูตอน หรือกิ้งก่า

หมายเหตุ หลุมที่ขุดโดยสัตว์ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในโพรง เช่น สุนัข ไม่ถือว่าเป็นสภาพพื้นที่ผิดปกติ เว้นแต่จะมีการทำเครื่องหมายระบุไว้ หรือประกาศไว้ให้เป็นสภาพพื้นที่ผิดปกติ

น้ำชั่วคราว หมายถึง พื้นที่ในสนามที่มีน้ำขังสะสมชั่วคราวที่สามารถเห็นได้ทั้งก่อน หรือหลังจากผู้เล่นเข้าไปทำการยืน และไม่อยู่ในอุปสรรคน้ำ สำหรับหิมะและนำแข็งธรรมชาติเป็นได้ทั้งน้ำชั่วคราว หรือเป็นลูซอิมเพดดิเมนท์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เล่น ส่วนน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อขายทั่วไปถือเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในน้ำชั่วคราวเมื่อลูกอยู่ในน้ำชั่วคราว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับน้ำชั่วคราว ส่วนน้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ถือเป็นน้ำชั่วคราว

พื้นที่ซ่อม หมายถึง ส่วนใดๆของสนามที่ทำเครื่องหมายไว้โดยคำสั่งคณะกรรมการ หรือประกาศโดยผู้แทนซึ่งได้รับอนุญาต ให้พื้นที่ซ่อมรวมถึงกองวัสดุที่จะทำการขนย้ายออกไป และรวมถึงหลุมที่ทำขึ้นโดยผู้ดูแลสนาม แม้ว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้

พื้นที่ทั้งหมด และสิ่งอื่นๆที่งอกเงยอยู่ในพื้นที่ซ่อม เช่น หญ้า พุ่มไม้ หรือต้นไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ซ่อม ขอบเขตของพื้นที่ซ่อมวัดดิ่งลงไปในแนวตั้งฉากกับพื้น แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นด้านบน ส่วนเสาหลัก และเส้นที่กำหนดพื้นที่ซ่อมให้อยู่ในพื้นที่ซ่อม เสาหลักและเส้นที่ระบุพื้นที่ซ่อมดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในพื้นที่ซ่อมเมื่อลูกอยู่ในเขต หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับพื้นที่ซ่อม

หมายเหตุ 1 เศษหญ้าที่ตัดทิ้งไว้ และวัสดุอื่นๆที่ถูกกองทิ้งไว้ในสนาม และไม่มีเจตนาจะเคลื่อนย้ายออกไปจากสนาม ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ซ่อม เว้นแต่จะทำเครื่องหมายไว้

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนามเพื่อห้ามเล่นในพื้นที่ซ่อม หรือในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่ซ่อม

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด หมายถึง จุดที่ใช้อ้างอิงสำหรับการผ่อนปรนโดยไม่มีการปรับโทษ เมื่อเกิดการติดขัดจากสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2) หรือจากสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1) หรือจากการเล่นผิดกรีน (กฎข้อ 25-3)

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุดคือ จุดบนพื้นสนามที่ใกล้กับจุดที่ลูกหยุดอยู่มากที่สุด โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าจุดที่ลูกอยู่ และเมื่อลูกหยุดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว จะไม่มีการติดขัดเกิดขึ้น (ดังที่ได้กำหนดไว้)

หมายเหตุ ผู้เล่นควรหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้กับลูกที่ตกอยู่มากที่สุด โดยใช้ไม้กอล์ฟที่ผู้เล่นเจตนาจะใช้เล่นต่อไป ทำการจำลองตำแหน่งจรดไม้ และการสวิงเพื่อการตีนั้น

ผิดกรีน หมายถึง กรีนใดก็ตามนอกเหนือจากกรีนของหลุมที่กำลังเล่นอยู่ เว้นแต่คณะกรรมการระบุให้เป็นอย่างอื่น นิยามนี้ให้มีความหมายรวมถึงกรีนซ้อมพัต หรือกรีนซ้อมพิทช์ในสนาม

25-1. สภาพพื้นที่ผิดปกติ

ก. การติดขัด

การติดขัดจากสภาพพื้นที่ผิดปกติ เกิดขึ้นเมื่อลูกอยู่ใน หรือลูกสัมผัสกับสภาพดังกล่าว หรือเมื่อสภาพเช่นนั้นทำให้การยืนหรือพื้น

ที่ตั้งใจสวิงของผู้เล่นติดขัด ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน การติดขัดเกิดขึ้นเมื่อสภาพเช่นนั้นอยู่ระหว่างเส้นทางพัต นอกเหนือจากนั้น สภาพพื้นที่ผิดปกติที่ขวางอยู่ระหว่างเส้นทางเล่น ไม่ใช่เป็นการติดขัดภายใต้กฎข้อนี้

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนาม เพื่อห้ามการผ่อนปรนในกรณีที่ผู้เล่นต้องยืนในสภาพพื้นที่ผิดปกติเพื่อเล่น

ข. การผ่อนปรน

ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรืออุปสรรคน้ำด้านข้าง ผู้เล่นอาจขอรับการผ่อนปรนในการติดขัดจากสภาพพื้นที่ผิดปกติดังต่อไปนี้

(1) ทั่วพื้นสนาม ถ้าลูกอยู่ในบริเวณทั่วพื้นสนาม จะต้องหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดที่ไม่อยู่ในอุปสรรค หรือไม่อยู่บนกรีน

ผู้เล่นจะต้องหยิบลูก และดรอปลูกภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากจุดนั้น และไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดในสนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด (ตามที่นิยามไว้) จากสภาพนั้น และไม่อยู่ในอุปสรรค หรือไม่อยู่บนกรีน โดยไม่มีการปรับโทษ

(2) ในบังเกอร์ ถ้าลูกอยู่ในบังเกอร์ ผู้เล่นจะต้องหยิบ และดรอปลูก

(ก) โดยไม่มีการปรับโทษตามข้อ (1) ดังกล่าว เว้นแต่ว่าจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดต้องอยู่ในบังเกอร์ และผู้เล่นต้องดรอปลูกในบังเกอร์ หรือถ้าการผ่อนปรนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ ต้องดรอปลูกในบังเกอร์ใกล้เท่าที่เป็นไปได้ และไม่ใกล้หลุมเข้าไปเพื่อให้ได้รับการผ่อนปรนจากสภาพนั้นๆมากที่สุดเท่าที่ให้ได้ หรือ

(ข) ดรอปลูกนอกบังเกอร์ โดยใช้แนวจากลูกไปสู่หลุม ถอยไปทางด้านหลังบังเกอร์ไกลเท่าใดก็ได้ และอาจจะดรอปลูกในแนวนั้นโดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

(3) บนกรีน ถ้าลูกอยู่บนกรีน ผู้เล่นจะต้องหยิบลูก และวางลูกตรงตำแหน่งที่ใกล้จุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดที่ไม่อยู่ในอุปสรรค หรือถ้าการผ่อนปรนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ ให้หาจุดใกล้ลูกที่สุดที่จะได้รับการผ่อนปรนมากที่สุดเท่าที่มี จุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุด หรือการผ่อนปรนมากที่สุดอาจจะอยู่นอกกรีนก็ได้อาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้นภายใต้กฎข้อ 24-2ข

(ลูกกลิ้งเข้าไปในตำแหน่งที่มีการติดขัดจากสภาพที่ได้รับการผ่อนปรน – ดูกฎข้อ 20-2ค(5))

ข้อยกเว้น ผู้เล่นไม่อาจจะได้รับการผ่อนปรนภายใต้กฎข้อ 25-1ข ถ้า (ก) ไม่สมกับเหตุผลอย่างชัดเจน เมื่อไม่สามารถเล่นได้เพราะการติดขัดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากสภาพพื้นผิดปกติ หรือ (ข) การติดขัดจากสภาพเช่นนั้นอาจจะเกิดจากการเข้าไปยืนในท่ายืนที่ผิดปกติ เกิดจากการสวิงที่ผิดปกติ หรือเกิดจากเส้นทางเล่นที่ผิดปกติอย่างไม่จำเป็น

หมายเหตุ 1 ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนจากสภาพพื้นที่ผิดปกติโดยไม่มีการปรับโทษ ผู้เล่นจะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่ (นอกจากกฎสนามห้ามเล่น) หรือปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

หมายเหตุ 2 ถ้าไม่ไม่สามารถนำลูกที่จะดรอป หรือนำลูกที่จะวางภายใต้กฎข้อนี้มาได้ ผู้เล่นอาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

ค. ลูกหาย

หากมีข้อสงสัยว่าหลังจากตีลูกเข้าไปสู่สภาพพื้นที่ผิดปกติ ลูกเข้าไปหายในสภาพเช่นนั้นหรือไม่ ดังนั้น เพื่อแสดงว่าลูกเข้าไป และหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ จะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อถือได้ว่าลูกเข้าไปในนั้น หากขาดพยานหลักฐาน จึงต้องถือว่าลูกนั้นเป็นลูกหาย และต้องใช้กฎข้อ 27

ถ้าลูกเข้าไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ จะต้องหาจุดสุดท้ายที่ลูกเข้าไปในสภาพนั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้กฎข้อนี้ จะต้องถือว่าลูกตกอยู่ตรงจุดสุดท้ายที่ได้เข้าไป

(1) ทั่วพื้นสนาม ถ้าลูกเข้าไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติในบริเวณทั่วพื้นสนามเป็นจุดสุดท้าย ผู้เล่นอาจใช้อีกลูกหนึ่งมาแทนได้ โดยไม่มีการปรับโทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 25-1ข(1)

(2) ในบังเกอร์ ถ้าลูกเข้าไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติในบังเกอร์เป็นจุดสุดท้าย ผู้เล่นอาจใช้อีกลูกหนึ่งมาแทนโดยไม่มีการปรับ โทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 25-1ข(2)

(3) ในอุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ถ้าลูกเข้าไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติที่อยู่ในอุปสรรคน้ำเป็นจุดสุดท้าย ผู้ เล่นไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนโดยไม่ถูกปรับโทษ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

(4) บนกรีน ถ้าลูกเข้าไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติบนกรีนเป็นจุดสุดท้าย ผู้เล่นอาจใช้อีกลูกหนึ่งมาแทนโดยไม่มีการปรับโทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 25-1ข(3)

25-2. ลูกจม

ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื้นในบริเวณหญ้าตัดเรียบทั่วพื้นสนาม ผู้เล่นอาจจะหยิบลูก ทำความสะอาด และดรอปลูกใกล้เท่าที่เป็นไปได้กับจุดที่ลูกตก และไม่ใกล้หลุมกว่าเดิมโดยไม่มีการปรับโทษ ลูกที่ดรอปต้องกระทบส่วนของพื้นสนามในบริเวณทั่วพื้นสนาม สำหรับคำว่า “ในบริเวณหญ้าตัดเรียบ” หมายถึงพื้นที่ใดๆในสนาม รวมถึงแนวรัฟที่ได้ตัดมีความสูงของหญ้าเท่ากับ หรือสั้นกว่าหญ้าบนแฟร์เวย์

25-3. ผิดกรีน

ก. การติดขัด

การติดขัดในการเล่นบนผิดกรีน เกิดขึ้นเมื่อลูกอยู่บนผิดกรีน

การติดขัดโดยการยืนของผู้เล่น หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง ไม่ใช่เป็นการติดขัดภายใต้กฎข้อนี้

ข. การผ่อนปรน

ถ้าผู้เล่นเกิดการติดขัดจากการขึ้นผิดกรีน ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนโดยไม่มีการปรับโทษ ดังต่อไปนี้

จะต้องหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกมากที่สุด ที่ไม่อยู่ในอุปสรรค หรือไม่อยู่บนกรีน ผู้เล่นจะต้องหยิบลูก และดรอปภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากจุดนั้น และไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดในสนามเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด (ตามที่กำหนดไว้) จากสภาพนั้น และไม่อยู่ในอุปสรรค หรือไม่อยู่บนกรีน โดยไม่มีการปรับโทษ

ผู้เล่นอาจจะทำความสะอาดลูกเมื่อหยิบขึ้นมาได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |