กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 24 สิ่งกีดขวาง

นิยามศัพท์

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด หมายถึง จุดที่ใช้อ้างอิงสำหรับการผ่อนปรนโดยไม่มีการปรับโทษ เมื่อเกิดการติดขัดจากสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2) หรือจากสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1) หรือจากผิดกรีน (กฎข้อ 25-3)

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด คือ จุดบนพื้นสนามที่ใกล้กับจุดที่ลูกหยุดอยู่มากที่สุด โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าจุดที่ลูกอยู่ และเมื่อลูกหยุดอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว จะไม่มีการติดขัดเกิดขึ้น (ดังที่ได้กำหนดไว้)

หมายเหตุ ผู้เล่นควรหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้กับลูกที่ตกอยู่มากที่สุด โดยใช้ไม้กอล์ฟที่ผู้เล่นเจตนาจะใช้เล่นต่อไป ทำการจำลองตำแหน่งจรดไม้ และการสวิงเพื่อการตีนั้น

สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ทำขึ้นมา รวมถึงพื้นผิวถนน ขอบถนน ทางเดิน และน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อขาย ยกเว้น

ก. วัตถุที่กำหนดเขตนอกสนาม เช่น กำแพง รั้ว หลัก หรือราวรั้ว

ข. ส่วนใดๆของสิ่งของที่ทำขึ้นมา และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่อยู่ภายนอกสนาม และ

ค. สิ่งปลูกสร้างใดๆที่คณะกรรมการประกาศให้รวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม

สิ่งกีดขวางที่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั้น ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ใช้แรงมาก หรือโดยไม่ทำให้การเล่นล่าช้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิฉะนั้น สิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนาม ประกาศให้สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

24-1. สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ผู้เล่นอาจจะขอรับการผ่อนปรนจากสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังต่อไปนี้

ก. ถ้าลูกไม่อยู่ใน หรือลูกไม่อยู่บนสิ่งกีดขวาง อาจจะนำสิ่งกีดขวางนั้นออกไปได้ ถ้าลูกเคลื่อนที่ จะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูกเกิดจากการนำสิ่งกีดขวางนั้นออกไปโดยตรง นอกเหนือจากนั้นให้ใช้กฎข้อ 18-2ก

ข. ถ้าลูกอยู่ใน หรืออยู่บนสิ่งกีดขวาง อาจจะหยิบลูกขึ้นได้โดยไม่มีการปรับโทษ และนำสิ่งกีดขวางนั้นออกไป ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค จะต้องดรอปลูก หรือบนกรีน จะต้องวางลูก ใกล้กับจุดที่ใกล้ที่สุดใต้พื้นที่ที่ลูกอยู่ใน หรือลูกอยู่บนสิ่งกีดขวาง โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไปอาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้นภายใต้กฎข้อ 24-1

ขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ จะต้องไม่นำสิ่งกีดขวางอันอาจมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกออกไป นอกจากคันธงที่มีผู้เฝ้า หรืออุปกรณ์ของผู้เล่น

(การทำให้เกิดผลกระทบต่อลูก -ดูกฎข้อ 1-2)

หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถนำลูกเดิมมาดรอป หรือมาวางภายใต้กฎข้อนี้ อาจจะใช้ลูกอื่นแทนได้

24-2. สิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ก. การติดขัด

การติดขัดจากสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เกิดขึ้นเมื่อลูกอยู่ใน หรือลูกอยู่บนสิ่งกีดขวาง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งกีดขวางมาก และทำให้การยืน หรือพื้นที่ที่ตั้งใจสวิงของผู้เล่นติดขัดกับสิ่งกีดขวางนั้น ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน การติดขัดเกิดขึ้นเมื่อสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้บนกรีนอยู่ระหว่างเส้นทางพัต นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางเล่นไม่ใช่เป็นการติดขัดภายใต้กฎข้อนี้

ข. การผ่อนปรน

ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรืออุปสรรคน้ำด้านข้าง ผู้เล่นอาจขอรับการผ่อนปรน จากการติดขัดโดยสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่มีการปรับโทษ ดังต่อไปนี้

(1) ทั่วพื้นสนาม ถ้าลูกอยู่ในบริเวณทั่วพื้นสนาม จะต้องหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุด ที่ไม่อยู่ในอุปสรรค หรือไม่อยู่บนกรีน

ผู้เล่นจะต้องหยิบลูก และดรอปลูกภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากจุดนั้น และไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าจุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุดในสนามเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด (ตามที่นิยามไว้) จากสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และลูกที่ดรอปไม่เข้าไปอยู่ในอุปสรรค หรือไม่ขึ้นไปบนกรีน

(2) ในบังเกอร์ ถ้าลูกอยู่ในบังเกอร์ ผู้เล่นจะต้องหยิบและดรอปลูกตามข้อ (1) ดังกล่าว เว้นแต่ว่าจุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด ต้องอยู่ในบังเกอร์ และต้องดรอปลูกในบังเกอร์

(3) บนกรีน ถ้าลูกอยู่บนกรีน ผู้เล่นจะต้องหยิบ และวางลูกตรงตำแหน่งที่ใกล้จุดผ่อนปรนที่ใกล้ลูกที่สุด และไม่อยู่ในอุปสรรค จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่นอกกรีนก็ได้ อาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้นภายใต้กฎข้อ 24-2ข

(ลูกกลิ้งเข้าไปในตำแหน่งที่มีการติดขัดจากที่ที่ได้รับการผ่อนปรน – ดูกฎข้อ 20-2ค(5))

ข้อยกเว้น ผู้เล่นไม่อาจจะขอรับการผ่อนปรนภายใต้กฎข้อ 24-2ข ถ้า (ก) ไม่สมกับเหตุผลอย่างชัดเจน เมื่อไม่สามารถเล่นได้เพราะการติดขัดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ข) การติดขัดโดยสิ่งกีดขวางอาจจะเกิดจาก การเข้าไปยืนในท่ายืนที่ผิดปกติ เกิดจากการสวิงที่ผิดปกติ หรือเกิดจากการเล่นในเส้นทางที่ผิดปกติอย่างไม่จำเป็น

หมายเหตุ 1 ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ขอรับการผ่อนปรนจากการติดขัดโดยสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีการโทษปรับ ผู้เล่นจะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่ หรือปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

หมายเหตุ 2 ถ้าไม่สามารถนำลูกที่จะดรอป หรือนำลูกที่จะวางภายใต้กฎข้อนี้มาได้ทันที ผู้เล่นอาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

หมายเหตุ 3 คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนาม โดยระบุว่าผู้เล่นต้องหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ข้าม ไม่ผ่าน หรือไม่ลอดใต้สิ่งกีดขวางนั้นๆ

ค. ลูกหาย

หากมีข้อสงสัยว่า หลังจากผู้เล่นได้ตีลูกเข้าไปสู่สิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ลูกเข้าไปหายในสิ่งกีดขวางนั้นหรือไม่ ดังนั้น เพื่อแสดงว่าลูกเข้าไป และลูกหายในสิ่งกีดขวางนั้น จะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ว่าลูกเข้าไปในสิ่งกีดขวางนั้น หากขาดพยานหลักฐาน ต้องถือว่าลูกนั้นเป็นลูกหาย และต้องใช้กฎข้อ 27

ถ้าลูกเข้าไปหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จะต้องหาจุดสุดท้ายที่ลูกเข้าไปในสิ่งกีดขวาง และเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้กฎข้อนี้ จะต้องถือว่าลูกตกอยู่ที่จุดดังกล่าวนี้

(1) ทั่วพื้นสนาม ถ้าลูกเข้าไปที่หายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นจุดสุดท้ายในบริเวณทั่วพื้นสนามผู้เล่นอาจใช้อีก ลูกหนึ่งมาแทนได้โดยไม่มีการปรับโทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 24-2ข(1)

(2) ในบังเกอร์ ถ้าลูกเข้าไปหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นจุดสุดท้ายในบังกอร์ ผู้เล่นอาจใช้อีกลูกหนึ่งมาแทน ได้โดยไม่มีการปรับโทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 24-2ข(2)

(3) ในอุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ถ้าลูกเข้าไปหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่อยู่ในอุปสรรคน้ำ เป็นจุดสุดท้าย ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนโดยไม่ถูกปรับโทษ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

(4) บนกรีน ถ้าลูกเข้าไปหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่อยู่บนกรีนเป็นจุดสุดท้าย ผู้เล่นอาจใช้อีกลูกหนึ่งมาแทน โดยไม่ถูกปรับโทษ และได้รับการผ่อนปรนตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 24-2ข(3)

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |