กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 21 การทำความสะอาดลูก

ลูกที่อยู่บนกรีนแล้วอาจหยิบลูกขึ้นทำความสะอาดได้ตามกฎข้อ 16-1ข ในอื่นๆผู้เล่นอาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้น ยกเว้นเมื่อหยิบลูกขึ้นในกรณีต่อไปนี้

ก. เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่น (กฎข้อ 5-3)

ข. เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกของผู้เล่น (กฎข้อ 12-2) ในกรณีเช่นนี้ อาจจะทำความสะอาดลูกได้เท่าที่จำเป็น เพียงพอเพื่อการพิสูจน์เท่านั้น หรือ

ค. เป็นลูกที่กีดขวาง หรือช่วยเหลือการเล่น (กฎข้อ 22)

ถ้าผู้เล่นทำความสะอาดลูกของตนระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง โดยที่กฎข้อนี้ไม่อนุญาตไว้ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ถ้าได้หยิบลูกขึ้น จะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม

ถ้าผู้เล่นซึ่งกฎข้อบังคับให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม แล้วไม่ปฏิบัติตาม ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-3ก แต่จะไม่ถูกปรับโทษเพิ่มภายใต้กฎข้อ 21 อีก

ข้อยกเว้น ถ้าผู้เล่นถูกปรับโทษเนื่องจากไม่ทำตามกฎข้อ 5-3 หรือข้อ 12-2 หรือข้อ 22 แล้ว จะต้องไม่ถูกปรับโทษเพิ่มภายใต้กฎข้อ 21 เพิ่มอีก

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |