กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

สภาพการผ่อนปรน และการปฏิบัติ
กฎข้อ 20 การหยิบลูก การดรอปลูก การวางลูก และการเล่นลูกในที่ผิด

20-1. การหยิบลูก และการมาร์คลูก

การหยิบลูกภายใต้กฎข้อบังคับ อาจจะหยิบได้โดยผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรืออีกบุคคลอื่นซึ่งผู้เล่นอนุญาตให้หยิบ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎข้อบังคับใดๆ

จะต้องทำการมาร์คตำแหน่งลูก ก่อนหยิบลูกภายใต้กฎข้อบังคับที่กำหนดให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม ถ้าไม่มาร์คลูก ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และจะต้องวางลูกไว้ที่เดิม ถ้าไม่วางลูกไว้ที่เดิม ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้ แต่จะต้องไม่นำกฎข้อ 20-1 มาใช้ในเพื่อเพิ่มโทษเข้าไปอีก

ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูก เคลื่อนที่โดยบังเอิญจากการหยิบลูก หรือจากการมาร์คตำแหน่งลูกภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องนำลูก หรือนำที่มาร์คลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูก หรือการเคลื่อนที่ของที่มาร์คลูกเกิดจากการกระทำเฉพาะในการมาร์คตำแหน่งลูก หรือในการหยิบลูกโดยตรงเท่านั้น มิฉะนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้มภายใต้กฎข้อนี้ หรือถูกปรับโทษภายใต้กฎข้อ 18-2ก

ข้อยกเว้น ถ้าผู้เล่นถูกปรับโทษที่ไม่กระทำตามกฎข้อ 5-3 หรือ ข้อ 12-2 จะต้องไม่นำกฎข้อ 20-1 มาใช้เพื่อเพิ่มโทษเข้าไปอีก

หมายเหตุ ควรจะมาร์คตำแหน่งลูกที่จะหยิบขึ้นด้วยที่มาร์คลูก ด้วยเหรียญเล็กๆ หรือด้วยสิ่งอื่นที่คล้ายกันให้ติดกับด้านหลังลูก ถ้าที่มาร์คลูกกีดขวางการเล่น การยืน หรือการตี ของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง ควรจะมาร์คให้พ้นในระยะหนึ่งช่วงหัวไม้กอล์ฟ หรือในระยะมากกว่าหนึ่งช่วงหัวไม้กอล์ฟไปทางด้านหนึ่งด้านใด

20-2. การดรอปลูก และการดรอปลูกใหม่

ก. โดยใคร และอย่างไร

ลูกที่ดรอปภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องดรอปโดยผู้เล่นเอง ผู้เล่นจะต้องยืนตรง ถือลูกไว้ เหยียดแขนออกไประดับไหล่และดรอปลูก ถ้าบุคคลอื่นเป็นผู้ดรอปลูกให้ หรือดรอปลูกในลักษณะอื่น และไม่ได้มีการแก้ไขความผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 20-6 ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

ในการดรอป ถ้าลูกสัมผัสผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของคนหนึ่งคนใดก่อน หรือหลังจากลูกกระทบพื้นสนาม จะต้องทำการดรอปลูกใหม่โดยไม่เสียแต้ม และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่จะต้องดรอปลูกใหม่ในสภาพการณ์เช่นนี้

(การกระทำอันมีผลต่อตำแหน่ง หรือการเคลื่อนที่ของลูก – ดูกฎข้อ 1-2)

ข. ดรอปที่ใด

เมื่อจะต้องดรอปลูกให้ใกล้จุดที่เฉพาะเจาะจงเท่าที่ทำได้ จะต้องดรอปลูกไม่ใกล้หลุมเข้าไปกว่าจุดที่กำหนดนั้นๆ ถ้าผู้เล่นไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด จะต้องใช้การคาดคะเน

เมื่อดรอปลูก ลูกต้องกระทบพื้นสนามก่อนตรงจุดที่กฎข้อบังคับกำหนดให้ดรอป ถ้าไม่ดรอปลูกเช่นนี้ ให้นำกฎข้อ 20-6 และข้อ 20 –7 มาบังคับใช้

ค. ดรอปใหม่เมื่อใด

ลูกที่ดรอปไปแล้ว จะต้องให้ดรอปใหม่ โดยไม่มีการปรับโทษ ถ้าลูก

(1) กลิ้ง และเข้ามาหยุดอยู่ในอุปสรรค

(2) กลิ้งออกไป และไปหยุดอยู่นอกอุปสรรค

(3) กลิ้ง และขึ้นไปหยุดอยู่บนกรีน

(4) กลิ้ง และออกไปหยุดอยู่นอกสนาม

(5) กลิ้ง และเข้ามาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่มีการติดขัดจากสภาพที่ได้รับการผ่อนปรนภายใต้กฎข้อ 24-2 (สิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้) กฎข้อ 25-1 (สภาพพื้นผิดปกติ) กฎข้อ 25-3 (ผิดกรีน) หรือตามกฎสนาม (กฎข้อ 33-8ก) หรือกลิ้งกลับเข้าไปในรอยลูกตกที่หยิบลูกขึ้นได้ภายใต้กฎข้อ 25-2 (ลูกจม)

(6) กลิ้งจากจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามครั้งแรก ออกไปหยุดไกลกว่าสองช่วงไม้กอล์ฟ(ดูกฎข้อ 20-2ข) หรือ

(7) กลิ้งและเข้าไปหยุดใกล้หลุมกว่า ดังนี้

ก. ตำแหน่งที่ลูกเดิมอยู่ หรือตำแหน่งที่ประมาณไว้ (ดูกฎข้อ 20-2ข) นอกจากกฎข้อบังคับอนุญาตเป็นอย่างอื่น หรือ

ข. จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด หรือการผ่อนปรนมากที่สุดเท่าที่มีให้ (กฎข้อ 24-2 หรือ 25-1 หรือ 25-3) หรือ

ค. จุดสุดท้ายที่ลูกเดิมข้ามขอบของอุปสรรคน้ำ หรืออุปสรรคน้ำด้านข้าง (กฎข้อ 26-1)

ถ้ามีการดรอปลูกใหม่แล้วลูกกลิ้งเข้าไปในตำแหน่งตามที่ระบุข้างต้น จะต้องวางลูกใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กับจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามเมื่อทำการดรอปใหม่

ถ้าไม่สามารถนำลูกเดิมกลับมาดรอปใหม่ หรือไม่สามารถนำลูกเดิมกลับมาวางภายใต้กฎข้อนี้ ก็อาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

หมายเหตุ เมื่อมีการดรอปลูก หรือมีการดรอปลูกใหม่ และลูกหยุดนิ่งแล้ว ถ้าภายหลังจากนั้น ลูกเคลื่อนที่ จะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้นกรณีถ้ามีข้อกำหนดในกฎข้อบังคับข้ออื่นใดระบุไว้เป็นอย่างอื่น

20-3. การวางลูก และการนำลูกกลับมาวางที่เดิม

ก. โดยใคร และเมื่อใด

การวางลูกภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องวางโดยผู้เล่น หรือวางโดยพาร์ทเน่อร์ของตน ถ้าเป็นลูกที่จะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิม ผู้เล่น หรือพาร์ทเน่อร์ของตน หรือผู้ที่หยิบลูก หรือผู้ที่เคลื่อนย้ายลูก จะต้องนำลูกมาวางตรงจุดที่หยิบลูกขึ้นมา หรือนำมาวางตรงจุดที่เคลื่อนย้ายลูกไป ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบหากมีการละเมิดกฎข้อบังคับ ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญจากการวางลูก หรือจากการนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม จะต้องนำลูก หรือที่มาร์คลูกนั้นกลับมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูก หรือการเคลื่อนที่ของที่มาร์คลูกเกิดจากการกระทำเฉพาะในการมาร์คตำแหน่งลูก หรือในการหยิบลูกโดยตรงเท่านั้น มิฉะนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ภายใต้กฎข้อ 18-2ก หรือ 20-1

ข. สภาพพื้นที่ต้องนำลูกมาวาง หรือนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมได้เปลี่ยนไป

ถ้าสภาพพื้นที่เดิมที่ต้องนำลูกมาวาง หรือนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมได้เปลี่ยนไป

(1) ยกเว้นในอุปสรรค จะต้องวางลูกบนที่ที่มีสภาพพื้นที่คล้ายกับสภาพพื้นที่เดิมมากที่สุด ในระยะที่ไม่มากไปกว่าหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากสภาพพื้นที่เดิม โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าที่เดิม และไม่เข้าไปในอุปสรรค

(2) ในอุปสรรคน้ำ จะต้องวางลูกตาม ข้อ (1) ดังกล่าว เว้นแต่ว่าต้องวางลูกในอุปสรรคน้ำ

(3) ในบังเกอร์ จะต้องปรับแต่งพื้นที่ใหม่ ให้ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องวางลูกบนพื้นที่นั้น

ค. ไม่สามารถหาจุดวางได้

หากไม่สามารถหาจุดที่จะต้องวางลูก หรือที่จะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมนั้นได้

(1) ทั่วพื้นสนาม จะต้องดรอปลูกใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในจุดเดิมที่ลูกอยู่ แต่ไม่เข้าไปในอุปสรรค หรือไม่ขึ้นไปบนกรีน

(2) ในอุปสรรค จะต้องดรอปลูกในอุปสรรคในจุดที่ใกล้ที่เดิมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

(3) บนกรีน จะต้องวางลูกใกล้ที่เดิมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่เข้าไปในอุปสรรค

ง. ลูกไม่หยุดอยู่กับที่

เมื่อวางลูกแล้ว ถ้าลูกไม่หยุดอยู่กับที่จะวาง จะต้องนำกลับมาวางใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ และถ้าลูกยังคงไม่หยุดอยู่ที่จุดนั้น

(1) ยกเว้นในอุปสรรค จะต้องวางลูกตรงจุดที่ใกล้ที่สุดที่สามารถวางลูกให้หยุดนิ่ง โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป และไม่เข้าไปในอุปสรรค

(2) ในอุปสรรค จะต้องวางลูกในอุปสรรคตรงจุดที่ใกล้ที่สุดที่สามารถวางลูกให้หยุดนิ่งได้ โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป

เมื่อวางลูกหยุดนิ่งที่จุดนั้นแล้ว ถ้าลูกเคลื่อนที่ภายหลังจากนั้น จะไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้นถ้ามีข้อกำหนดในกฎข้อบังคับอื่นใดระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-1 หรือ 20-2 หรือ 20-3
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

20-4 เมื่อลูกที่ดรอป หรือลูกที่วางเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น

หากมีการหยิบลูกที่อยู่ในการเล่นของผู้เล่นขึ้นมา ลูกจะกลับไปอยู่ในการเล่นอีกครั้งเมื่อดรอปลูก หรือวางลูกแล้ว ลูกที่นำมาใช้แทนที่ กลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่นต่อเมื่อได้ดรอปลูก หรือวางลูกแล้ว

(ลูกที่นำมาใช้แทนที่อย่างไม่ถูกต้อง – ดูกฎข้อ 15-1)

(ลูกที่หยิบขึ้น ใช้ลูกอื่นแทนที่ หรือนำมาดรอป หรือมาวางไม่ถูกต้อง – ดูกฎข้อ 20-6)

20-5 การตีครั้งต่อไปจากที่ที่ตีครั้งที่แล้ว

เมื่อผู้เล่นเลือก หรือจำเป็นต้องทำการตีครั้งต่อไปจากที่ที่ตีไปครั้งที่แล้วภายใต้กฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ ถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วจากแท่นตั้งที ผู้เล่นจะต้องเล่นจากที่ใดก็ได้ภายในแท่นตั้งที และอาจจะตั้งลูกบนทีก็ได้ หรือถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วจากทั่วพื้นสนาม หรือเล่นจากอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องดรอปลูก หรือถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วบนกรีน ผู้เล่นจะต้องวางลูก

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-5
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

20-6 การหยิบลูกขึ้นที่นำไปเปลี่ยน หรือนำไปดรอป หรือนำไปวางอย่างไม่ถูกต้อง

ลูกที่นำไปเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง หรือนำไปดรอป หรือนำไปวางผิดที่ หรือไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ แต่ยังไม่ได้เล่น ผู้เล่นอาจจะหยิบขึ้น แล้วผู้เล่นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยถูกไม่ปรับโทษ

20-7 การเล่นจากผิดที่

สำหรับลูกที่เล่นจากนอกแท่นตั้งที หรือเล่นจากผิดแท่นตั้งที – ดูกฎข้อ 11-4 และ 11-5

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าผู้เล่นตีลูกที่ได้ดรอป หรือเล่นลูกที่ได้วางผิดที่ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกที่อยู่ในการเล่นของตน ซึ่ง (1) ได้ดรอป หรือได้วางในผิดที่ หรือ (2) ได้ถูกทำให้เคลื่อนที่ และไม่นำกลับมาวางไว้ที่เดิมตามที่กฎข้อบังคับระบุต้องให้นำกลับมาวางไว้ที่เดิม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับโทษตามที่ระบุในกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาบังคับใช้ และให้เล่นจบหลุมด้วยลูกนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีการละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรง

ภายหลังจากการเล่นในผิดที่ แล้วผู้เข้าแข่งขันได้รับทราบความจริง และเชื่อว่าตนอาจจะกระทำการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง ผู้เข้าแข่งขันอาจประกาศขอเล่นใหม่ด้วยลูกที่สองให้จบหลุมนั้นโดยดรอป หรือวางลูกให้ถูกที่ตามกฎข้อบังคับ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้เข้าแข่งขันยังไม่ได้เล่นจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป หรือลงจากกรีนในกรณีที่เป็นหลุมสุดท้ายของรอบที่เล่น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานความเป็นจริงต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด หากผู้เข้าแข่งขันไม่ทำเช่นนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน คณะกรรมการจะต้องสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นดังนั้น จะต้องนับแต้มของลูกที่สอง และผู้เข้าแข่งขันจะต้องบวกแต้มปรับโทษสองแต้มรวมเข้าไปกับแต้มของลูกนั้น

หากมีการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง และผู้เข้าแข่งขันไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องดังที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกที่สอง แต้มปรับโทษเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเล่นลูกที่ได้ใช้กฎข้อบังคับตัดสินไปแล้วว่าไม่นับ ตลอดจนแต้มที่ทำได้หลังจากนั้นด้วยลูกดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกไป

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |