กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 19 ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง

นิยามศัพท์

สิ่งภายนอก หมายถึง สิ่งใดๆที่ไม่ใช่เป็นส่วนของแมทช์แข่งขัน หรือในกรณีของสโตรคเพลย์ ไม่ได้เป็นส่วนของฝ่ายผู้เข้าแข่งขัน สิ่งภายนอก ให้รวมถึงผู้ตัดสิน มาร์คเกอร์ ผู้สังเกตุการณ์ และโฟร์แคคดี้ ทั้งลม และน้ำ ไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอก

อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งใดๆที่ผู้เล่นใช้ สวมใส่ หรือถือไว้ หรือมีไว้สำหรับผู้เล่น ยกเว้น ลูกที่ผู้เล่นได้ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และสิ่งเล็กๆ เช่น เหรียญ หรือทีที่ใช้ตั้งลูก เมื่อนำไปใช้มาร์คตำแหน่งลูก หรือนำไปใช้มาร์คระยะพื้นที่ที่ทำการดรอปลูก อุปกรณ์รวมถึงรถกอล์ฟ ไม่ว่าใช้เครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนใช้รถดังกล่าวร่วมกัน ให้ถือว่าทั้งรถและของทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของลูกที่กำลังเล่นลูกอยู่ ยกเว้น เมื่อรถที่ใช้ร่วมกันขับเคลื่อนโดยผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ให้ถือว่าทั้งรถ และของทุกอย่างที่อยู่บนรถเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนนั้น

หมายเหตุ ลูกที่ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ กลายเป็นอุปกรณ์ต่อได้ถูกหยิบขึ้น และยังไม่ถูกนำกลับเข้าไปเล่นต่อ

19-1. โดยสิ่งภายนอก

ถ้าสิ่งภายนอกทำให้ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ เรียกว่า รับออฟเดอะกรีน ไม่มีการปรับโทษ และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้น

ก. ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนที่หลังจากการตีลูกที่อยู่นอกกรีน เข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องดรอปลูก ส่วนลูกที่เล่นอยู่บนกรีน ผู้เล่นจะต้องวางลูกใกล้เท่าที่เป็นไปได้กับจุดที่สิ่งภายนอกอยู่ ขณะลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งนั้น และ

ข. ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนที่หลังจากการพัต(การตี)บนกรีน ถูกทำให้เฉไป หรือเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ยกเว้น หนอน หรือแมลง จะต้องยกเลิกการตีนั้น และให้นำลูกกลับมาวางที่เดิม แล้วเล่นใหม่

ถ้าไม่สามารถนำลูกนั้นกลับมาได้ อาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

(ลูกของผู้เล่นถูกทำให้ เฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่ง ดูกฎข้อ – 19-5)

หมายเหตุ ถ้าผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการทราบโดยแน่ชัดว่า สิ่งภายนอกมีเจตนาทำให้ลูกของผู้เล่น เฉไป หรือหยุดลง ให้ใช้กฎข้อ 1-4 ต่อผู้เล่น ถ้าสิ่งภายนอกนั้นเป็นผู้ร่วมแข่งขัน หรือแคดดี้ของผู้ร่วมแข่งขัน ให้ใช้กฎข้อ 1-2 ต่อผู้ร่วมแข่งขันนั้น

19-2. โดยผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ แคดดี้ หรืออุปกรณ์

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าลูกของผู้เล่นถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยผู้เล่นเอง หรือโดยพาร์ทเน่อร์ หรือโดยแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด หรือโดยอุปกรณ์ของตน โดยบังเอิญ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าลูกของผู้เข้าแข่งขันถูกทำให้เฉไป หรือหยุดโดยตนเอง หรือพาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของตนโดยบังเอิญ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับสองแต้ม และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ ยกเว้น เมื่อลูกมาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของผู้เล่น หรือของพาร์ทเน่อร์ หรือของแคดดี้ของตน ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดรอปลูก หรือถ้าอยู่บนกรีน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวางลูก ใกล้เท่าที่เป็นไปได้ในจุดที่ลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนสิ่งของนั้น

ข้อยกเว้น ลูกที่ดรอป – ดูกฎข้อ 20-2ก

(ลูกที่ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยเจตนาของผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของตน – ดูกฎข้อ 1-2)

19-3. โดยฝ่ายตรงข้าม แคดดี้ หรืออุปกรณ์ ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าลูกของผู้เล่นบังเอิญถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลงโดยฝ่ายตรงข้าม โดยแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม หรือโดยอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือก่อนการตีของทั้งสองฝ่าย ให้ยกเลิกการตีนั้น และเริ่มเล่นใหม่จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) โดยไม่มีการปรับโทษ

ถ้าลูกได้เข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม หรือของแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เล่นอาจดรอปลูก หรือบนกรีน ให้วางลูกให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับที่สิ่งที่ลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนสิ่งนั้น

ข้อยกเว้น ลูกไปกระทบบุคคลซึ่งกำลังเฝ้าคันธง – ดูกฎข้อ 17-3ข

(ลูกถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยเจตนาของฝ่ายตรงข้ามหรือแคดดี้ – ดูกฎข้อ 1-2)

19-4. โดยผู้ร่วมแข่งขัน แคดดี้ หรืออุปกรณ์ ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

ดูกฎข้อ 19-1 กรณีที่ลูกถูกทำให้เฉไปโดยสิ่งภายนอก

19-5. โดยอีกลูกหนึ่ง

ก. ที่หยุดนิ่งอยู่

ถ้าลูกของผู้เล่นที่ตีไป ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่งที่อยู่ในการเล่นและหยุดนิ่งอยู่ ผู้เล่นจะต้องเล่นลูกของตนตามสภาพที่ลูกอยู่

ไม่มีการปรับโทษในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ส่วนในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ก็ไม่มีการปรับโทษ นอกจากถ้าทั้งสองลูกอยู่บนกรีนก่อนตี ในกรณีนี้ผู้เล่นถูกปรับโทษสองแต้ม

ข. ขณะกำลังเคลื่อนที่

ถ้าลูกของผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่หลังจากตีไปแล้ว ถูกทำให้เฉไป หรือหยุด โดยอีกลูกหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่ ผู้เล่นจะต้องเล่นลูกของตนตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่โดยไม่มีการปรับโทษ นอกจากผู้เล่นไปละเมิดกฎข้อ 16-1ฉ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อดังกล่าว

ข้อยกเว้น ถ้าลูกของผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่หลังจากตีไปแล้วบนกรีน และลูกอื่นที่กำลังเคลื่อนที่เป็นสิ่งภายนอก – ดูกฎข้อ 19-1ข

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |