กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 17 คันธง

นิยามศัพท์

คันธง หมายถึง เครื่องชี้ตำแหน่งที่เป็นลำตรง ไม่ว่าจะมีใบธง หรือวัสดุอื่นติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปักอยู่กลางหลุมเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของหลุม และจะต้องมีรูปหน้าตัดเป็นทรงกลม

17-1. การเฝ้าคันธง การหยิบคันธงออก หรือการยกไว้

ผู้เล่นอาจขอให้เฝ้าคันธง ให้หยิบคันธงออก หรือให้ยกคันธงไว้เพื่อชี้ตำแหน่งหลุมทั้งก่อนและระหว่างการตี ทั้งนี้อาจจะกระทำได้โดยผู้เล่นมอบหมายก่อนตีลูก

ก่อนการตีลูก ถ้ามีการเฝ้าคันธง มีการหยิบคันธงออก หรือมีการยกคันธงไว้โดยผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่ผู้เล่นรับทราบ และไม่ได้โต้แย้งแล้ว ให้ถือว่าผู้เล่นอนุญาตให้ทำ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่เฝ้าคันธง หรือยกคันธงไว้ หรือยืนอยู่ใกล้หลุมขณะมีการตีลูก จะต้องถือว่าผู้นั้นเฝ้าคันธงอยู่จนกระทั่งลูกหยุดนิ่ง

17-2. การเฝ้าคันธงโดยไม่มีผู้มอบหมาย

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ขณะผู้เล่นกำลังทำการตีลูก หรือขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ ฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม จะต้องไม่เฝ้าคันธง ไม่หยิบคันธงออก หรือไม่ยกคันธงไว้ โดยที่ผู้เล่นไม่ได้มอบหมาย หรือไม่รับทราบล่วงหน้า

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ ขณะผู้เข้าแข่งขันกำลังทำการตีลูก หรือขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ ถ้าผู้ร่วมแข่งขัน หรือแคดดี้ของเขา เฝ้าคันธง หยิบคันธงออก หรือยกคันธงไว้โดยผู้เข้าแข่งขันไม่อนุญาต หรือไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ร่วมแข่งขันจะถูกปรับโทษในการละเมิดกฎข้อนี้ ในสภาพการณ์ดังกล่าว ถ้าลูกของผู้เข้าแข่งขันไปกระทบคันธง หรือไปกระทบผู้ที่เฝ้าคันธง หรือไปกระทบสิ่งใดของผู้ที่เฝ้าคันธง ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ถูกปรับโทษ และจะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ เว้นแต่ ถ้าเป็นการพัตบนกรีน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยกเลิกการเล่นลูกนั้น และให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมเพื่อเล่นใหม่

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 17-1 หรือ –2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

17-3. ลูกกระทบคันธง หรือกระทบผู้เฝ้าคันธง

ลูกของผู้เล่นจะต้องไม่กระทบ

ก. คันธง ผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด หรือผู้อื่นซึ่งผู้เล่นสั่ง หรือทราบมาก่อนล่วงหน้า ขณะเฝ้าคันธงอยู่ ขณะหยิบคันธงออกจากหลุม หรือขณะยกคันธงขึ้น หรือ

ข. แคดดี้ของผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ของตน ขณะกำลังเฝ้าคันธงอยู่ หรือผู้อื่นซึ่งผู้เล่นสั่ง หรือทราบล่วงหน้า หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้นั้นถืออยู่ หรือ

ค. คันธงที่อยู่ในหลุม โดยไม่มีการเฝ้าคันธง ขณะเล่นลูกบนกรีน

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 17-3
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่

17-4. ลูกพิงอยู่กับคันธง

ถ้าลูกพิงอยู่กับคันธงขณะลูกอยู่ภายในขอบหลุม ผู้เล่น หรือผู้อื่นที่ผู้เล่นมอบหมาย อาจเคลื่อนคันธง หรือนำคันธงออก ถ้าลูกลงไปในหลุม จะต้องถือว่าผู้เล่นได้เล่นลูกลงหลุมนั้นแล้วด้วยการตีครั้งสุดท้าย นอกเหนือจากนั้น ถ้าลูกเคลื่อนที่ จะต้องนำลูกมาวางที่ปากหลุม โดยไม่มีการปรับโทษ


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |