กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 14 การตีลูก

นิยามศัพท์

การตี หมายถึง การเคลื่อนไม้กอล์ฟไปข้างหน้า โดยตั้งใจให้กระทบ และทำให้ลูกเคลื่อนที่โดยตรง หากผู้เล่นจงใจตรวจสอบการสวิงไม้กอล์ฟลงมาก่อนหัวไม้กอล์ฟถึงลูก ให้ถือว่าผู้เล่นยังไม่ได้ทำการตี

14-1. การตีลูกอย่างถูกวิธี

ผู้เล่นจะต้องตีลูกอย่างถูกวิธีด้วยหัวของไม้กอล์ฟ และต้องไม่ดัน ไม่ครูด หรือไม่ช้อนลูก

14-2. การช่วยเหลือ

ในขณะทำการตี ผู้เล่นจะต้อง

ก. ไม่รับการช่วยเหลือทางร่างกาย หรือรับการปกป้องจากสิ่งอื่น หรือ

ข. ไม่อนุญาตให้แคดดี้ หรือพาร์ทเน่อร์ของตน หรือแคดดี้ของพาร์เน่อร์ของตนอยู่ในเส้นทางเล่น หรืออยู่ใกล้กับเส้นทางเล่นที่ต่อ

เนื่อง หรือเส้นทางพัตด้านหลังลูก

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 14-1 หรือ –2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

14-3. สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์พิเศษ

ผู้เล่นที่มีข้อสงสัยว่าการใช้อุปกรณ์ใดอันอาจจะทำให้เกิดการละเมิดกฎข้อ 14-3 หรือไม่ ควรปรึกษา เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์

ผู้ผลิตควรส่งตัวอย่างไม้กอล์ฟที่จะทำการผลิตไปยัง เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์ เพื่อวินิจฉัยว่าไม้กอล์ฟนั้น เมื่อใช้ระหว่างรอบที่กำหนด จะทำให้ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 14-3 หรือไม่ ไม้กอล์ฟดังกล่าวจะตกเป็นสมบัติของ เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์ เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงต่อไป ถ้าผู้ผลิตไม่ส่งตัวอย่างก่อนการผลิต และ/หรือก่อนการทำตลาด ให้ถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อการวินิจฉัยว่าการใช้ไม้กอล์ฟนั้นๆอาจจะขัดแย้งกับกฎข้อบังคับ

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม หรืออุปกรณ์ผิดพิเศษระหว่างรอบที่กำหนด

ก. ซึ่งอาจช่วยเหลือการตีลูก หรือช่วยเหลือการเล่นของผู้เล่น หรือ

ข. เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณ หรือการวัดระยะทาง หรือสภาพต่างๆอันอาจจะมีผลต่อการเล่นของตน หรือ

ค. อาจช่วยในการจับไม้ ยกเว้น

- สวมถุงมือธรรมดา
- ใช้ยางสน แป้ง และสารที่ทำให้แห้ง หรือทำให้ชื้น
- ใช้ผ้าเช็ดเหงื่อ หรือผ้าเช็ดหน้าพันรอบกริพ

การปรับโทษสำหรับการะเมิดกฎข้อ 14-3
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

14-4. การตีโดนลูกมากว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าไม้ของผู้เล่นตีกระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้งในการตีลูก ผู้เล่นจะต้องนับหนึ่งแต้ม และบวกโทษปรับอีกหนึ่งแต้ม รวมทั้งหมดเป็นสองแต้ม

14-5 การเล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่

ผู้เล่นจะต้องไม่ตีลูกในขณะที่ลูกกำลังเคลื่อนที่

ข้อยกเว้น

ลูกตกจากที่ตั้งที – กฎข้อ 11-3

ตีโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง – กฎข้อ 14-4

ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ – กฎข้อ 14-6

เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ หลังจากผู้เล่นเริ่มทำการตี หรือหลังจากการเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นเพื่อการตีลูก ผู้เล่นจะไม่ถูกปรับโทษภายใต้กฎข้อบังคับสำหรับการเล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่ แต่ผู้เล่นจะไม่ได้รับการยกเว้นจากโทษปรับที่เกิดขึ้นภายใต้กฎต่อไปนี้

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่โดยผู้เล่น – กฎข้อ 18-2ก

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่หลังจากเข้าไปจรด – กฎข้อ 18-2ข

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่ หลังจากการสัมผัสลูสอิมเพดิเม้นท์ – กฎข้อ 18-2ค

(เจตนาทำให้ลูกเฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น โดยพาร์ทเน่อร์ หรือโดยแคดดี้ของผู้เล่น ดูกฎข้อ 1-2)

14-6. ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ

ขณะลูกกำลังเคลื่อนที่อยู่ในน้ำที่เป็นอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นอาจจะทำการตีได้โดยไม่ถูกปรับโทษ แต่ผู้เล่นต้องไม่ทำให้การตีล่าช้า โดยหวังว่าลม หรือกระแสน้ำจะช่วยปรับปรุงตำแหน่งของลูก ผู้เล่นอาจจะหยิบลูกที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในอุปสรรคน้ำ และเลือกใช้กฎข้อ 26 แทน

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 14-5 หรือ -6
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |