กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 13 การเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่

นิยามศัพท์

อุปสรรค หมายถึง บังเกอร์ หรืออุปสรรคน้ำ

บังเกอร์ หมายถึง อุปสรรคที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ มีลักษณะเป็นหลุมที่ได้ขุดเอาหญ้า หรือดินออกไป แล้วนำทราย หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันมาใส่ไว้แทน พื้นที่ที่มีหญ้าที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบอยู่ภายในบังเกอร์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนของบังเกอร์ เขตของบังเกอร์ต่อเนื่องลงไปในแนวตั้งฉากจากพื้น แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นข้างบน ลูกที่ถือว่าอยู่ในบังเกอร์ คือลูกที่อยู่ในบังเกอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร์

อุปสรรคน้ำ หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไหลเปิดไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ หรือน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอุปสรรคน้ำ เป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ ขอบเขตของอุปสรรคน้ำขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง สำหรับเสาหลัก และเส้นที่ใช้กำหนดเขตอุปสรรคน้ำถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำ เสาหลักดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำเมื่อลูกทั้งลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หมายเหตุ 1 ควรกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ (นอกจากอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ด้วยหลัก หรือเส้นสีเหลือง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

เส้นทางเล่น หมายถึง ทิศทางที่ผู้เล่นต้องการตีให้ลูกของตนไป บวกกับระยะด้านข้างพอควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้น เส้นทางเล่นขยายต่อเนื่องขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

การยืน ประกอบไปด้วย การที่ผู้เล่นได้สืบเท้าทั้งสองเข้าไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่เตรียมพร้อมจะตีลูก

13-1. ทั่วไป

จะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ เว้นแต่กฎข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่ – ดูกฎข้อ 18)

13-2. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ พื้นที่ที่ตั้งใจเข้าไปยืนหรือสวิง หรือเส้นทางเล่น

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องไม่ปรับปรุง หรือไม่อนุญาตให้ปรับปรุงตำแหน่ง หรือสภาพพื้นที่ที่ลูกของตนอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจเข้าไปยืน หรือพื้นที่สวิงของตน เส้นทางเล่นของตน หรือเส้นทางต่อเนื่องเลยหลุมไปพอควร พื้นที่ที่ผู้เล่นจะทำการดรอป หรือการวางลูก ด้วยการกระทำใดๆดังต่อไปนี้ เคลื่อนที่ งอ หรือหักสิ่งใดที่งอก หรือตึดตรึงอยู่ (รวมถึงสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายไม่ได้ และวัสดุที่กำหนดเขตนอกสนาม) สร้าง หรือขจัดพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ เคลื่อนย้าย หรือกดทราย เศษดิน ก้อนหญ้าที่ปะรอยไดวอท หรือแผ่นหญ้าที่ตัดมาปะ หรือ ปัดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้ ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าไปทำการยืนตามปกติ ในการตี หรือการเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นไปเพื่อตีลูก การสร้าง หรือการขจัดพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบบนแท่นตั้งที หรือ การปัดเศษทราย และเศษดินบนกรีน ตามที่อนุญาตไว้ในกฎข้อ 16-1ก หรือการซ่อมแซมความเสียหายดังที่กำหนดไว้ใน

กฎข้อ 16-1ค

อนุโลมให้วางไม้กอล์ฟบนพื้นเพียงเบาๆเท่านั้น และจะต้องไม่กดไม้กอล์ฟลงบนพื้น

ข้อยกเว้น ลูกในอุปสรรค – ดูกฎข้อ 13-4

13-3. การสร้างที่ยืน

ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะวางเท้าได้อย่างมั่นคงในการเข้าไปทำการยืน แต่ผู้เล่นจะต้องไม่ปรับสภาพที่ยืน

13-4. ลูกในอุปสรรค

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ก่อนทำการตีลูกที่อยู่ในอุปสรรค (ไม่ว่าในบังเกอร์ หรือในอุปสรรคน้ำ) หรือในที่ที่ได้หยิบลูกขึ้นมาจากอุปสรรคเพื่อดรอป หรือวางลูกในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องไม่

ก. ทดสอบสภาพพื้นที่ในอุปสรรค หรือทดสอบที่อื่นใดที่คล้ายกับอุปสรรค

ข. สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ำในอุปสรรคน้ำ ด้วยไม้กอล์ฟ หรือสิ่งอื่นๆ หรือ

ค. สัมผัส หรือเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ที่อยู่ใน หรือสัมผัสอยู่กับอุปสรรค

ข้อยกเว้น

1. นอกจากว่าไม่เป็นการกระทำเพื่อเป็นการทดสอบอุปสรรค หรือการปรับปรุงสภาพพื้นที่ของลูก จะไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่น (ก) สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ำในอุปสรรคน้ำโดยบังเอิญเพื่อป้องกันการหกล้ม หรือในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง หรือในการวัด หรือในการค้นหาลูกกลับมา หรือในการหยิบลูก หรือในการวางลูก หรือในการนำลูกกลับไปวางที่เดิมภายใต้กฎข้อบังคับ หรือ (ข) วางไม้กอล์ฟของตนในอุปสรรค

2. หลังจากผู้เล่นทำการตีลูกแล้ว ในเวลาใดก็ตาม แคดดี้ของผู้เล่นอาจเกลี่ยทราย หรือเกลี่ยดินในอุปสรรคให้ราบเรียบได้ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องอนุญาต เว้นแต่ว่าถ้าลูกยังคงอยู่ในอุปสรรค ผู้เล่นต้องไม่กระทำสิ่งใดเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ลูกอยู่ หรือเพื่อช่วยเหลือการเล่นครั้งต่อไปของตนในหลุมนั้น

หมายเหตุ เมื่อใดก็ตาม รวมถึงตอนจรด หรือตอนเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นเพื่อตีลูก ไม้ของผู้เล่นอาจสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง หรือสัมผัสสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นส่วนประกอบของสนาม หรือสัมผัสหญ้า พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งที่งอกอยู่ได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

(การค้นหาลูก – ดูกฎข้อ 12-1)

 

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |